Псалъэжь: УщIалэху уотхъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Жэщым Iэтэ, махуэм лъэнтхъуий. (Жьэгу мафIэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэ мафIэ къехь

2Нартхэр зекIуэ ежьащ. Гъуэгу здытетым, уае къатохъуэ. Уаем хиубыдауэ, Сосрыкъуэ къарихьэлIащ нартхэм.

– МафIэ уиIэ, Сосрыкъуэ? Уаем дызэтреукIэ– жаIащ нартхэм.

Сосрыкъуэ и шабзэр зэIуидзащ, вагъуэдзэм хэуэри зы хъуаскIэ къыхиудащ. Къыхиуда щхьэкIэ, вагъуэ хъуаскIэр щIэх дыдэ ункIыфIыжащ.

Нартхэр зэрогъэгужьей, щIыIэм зэтреукIэ.

– Сэ къэзгъэзэжыху, фыкъыспэплъэ!– жери Сосрыкъуэ шэсыжащ, Хьэрэмэ Iуащхьэ нэсри Iуащхьэм зыщиплъыхьащ. Хьэрэмэ Iуащхьэ здытетым, щIы гъунэм зы чэщанэ къыщыIэщIэлъэгъуащ: чэщанэм Iугъуэ щхьэщытщ.

ЧэщанэмкIэ иунэтIри, махуищ гъуэгу икIуауэ,

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 956

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: