Псалъэжь: Къуажэ зиIэ нэф нэхърэ гухъу зыщIыф Iэшэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Зи кIэр памычу бом щIэмыхьэ. (Кхъужь)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэ мафIэ къехь (4)

Сосрыкъуэ мафIэ къехьАрмэ СосрыкъуапцIэ,

Армэ лIы фIыцIэ гъущIынэ,

Мыдэ емынэ шу!

Нарт шуудзэр щышэсым

Сосрыкъуэ емыджэ.

Уае бзаджэ къатохъуэри

Гъуэгущхьиблым къытонэ.

– Уий, Имыс, мафIэ уиIэ?

– Уий, Сосым, мафIэ уиIэ?

– Жьынду ЖьакIэ, мафIэ уиIэ?

– Арыкъшу, мафIэ уиIэ?

– Уэзырмэс, мафIэ уиIэ?

– Ашэм и къуэ Ашэмэз,

МафIэ уиIэ?

Албэч и къуэ Тотрэш,

МафIэ уиIэ?

…МафIэ зиIэ нарт шухэм,

Уий жыIэт, къахэкIкъым.

Абы хэту Сосрыкъуэ

Нарт шу гупым хошасэ.

– Армэ ди дыщэ лIэужь,

Армэ ди лIэужьыфI,

МафIэ щхьэ дызэтолIэ!

– ФызгъэлIэнкъым!–

Сосрыкъуэ

Нартхэ мафIэ къахуещI,

МафIэм щекIуэм мэгубжьри

Жьыбгъэм мафIэр хепхъэж.

– Армэ ди Сосрыкъуэ,

Армэ ди лIэужьыфI,

МафIэ щхьэкIэ догъалIэ! …

Тхъуэжьеижьым зредзри

Сосрыкъуэ йожьэж.

Хьэрэмэ Iуащхьэ дэжеймэ,

Зы чэщанэ къелъагъу:

Iугъуэ мащIэ къреху.

Чэщанэжьым ныхуэкIуэм,

И щхьэ-и лъэ зэтауэ

Зы иныжьи мэжей.

– Армэ ди Тхъуэжьеижь,

Мыр иныжьым и унэщ,

И щхьэ-и лъэ зэтащ,

МафIэр и кум илъыжщ,

МафIэр сыткIэ фIэтхьын?

– Армэ СосрыкъуапцIэ,

Армэ лIы фIыцIэ гъущIынэ,

Армэ емынэ шу,

Хьэ лъэ макъ зысщIынкъэ,

Джэду хуэдэ секIуэнкъэ.

Чэщанэжьым дыдэпкIэм,

Зы пхъэдзакIэ къэпхъуатэ!

…Чэщанэжьым щыдэпкIэм,

Зы пхъэдзакIэ къипхъуатэщ,

Зы теуэгъуэ къикIуауэ

МафIэ дэпи пылъэтщ,

МафIэ дэпыр иныжьым

И нэщIащэм ихуэжщ.

И пхъэдзакIэр ибжыжмэ,

Зы пхъэдзакIэ къыхуэтщ.

– Си адэм ураухьэкIи!

Хэт и бзаджэ сидыгъу?

… Iэбэрабэщ иныжьри

Гъуэгущхьиблым нэсауэ

Зы шу цIыкIуи Iэрыхьэщ.

– УитI, нартхэ я щауэ,

ЗэрыцIынэу усшхынкъэ!

Сосрыкъуэр уэрамэ,

Тхьэм укъызитащ!

– Сосрыкъуэр сэракъым,

И хэщIапIи сымыщIэ!

– И хэщIапIэ умыщIэм,

И джэгукIэ сыгъащIэ!

– Сосрыкъуэ жыхуаIэм

И джэгукIэу зы сощIэ.

Сосрыкъуэ жыхуаIэр

Iуащхьэ лъапэм тоувэ,

Бгыщхьэм итщи, нартыжьхэм

Абрэмывэ къыхуадз,

Сосрыкъуэ натIэпэкIэ

Мывэр бгыщхьэм дехуж.

– Хъункъэ ари джэгукIэ

Къегъэжэхыт зы мывэ!

…Бгыщхьэм йохьэ Сосрыкъуэ,

Абрэмывэ къеутIыпщ,

Мывэр бгыщхьэм дехужри

Иныжь ябгэр мэгубжь:

– Мыр джэгукIэ щIагъуэщ,

Нэхъ щIагъуэжи къызжеIэ!

…Сосрыкъуэ тхьэр къеуэщ:

И укIыкIэр хуэмыщIэ.

– Сосрыкъуэ жыхуаIэм

Шашхьэ-шаер жьэдадзэ,

Шащхьэр егъэныщкIури

ШэкIэр къызыжьэдедзыж.

…Шащхьэ-шаер Иныжьым

ЕгъэныщкIури мэубжьытхэ:

– Ари джэгукIэ щIагъуэщ,

Нэхъ щIагъуэжи къызжеIэ!..

…Сосрыкъуэ тхьэр къеуэщ:

И укIыкIэр хуэмыщIэ

– Сосрыкъуэ жыхуаIэм

Вабдзэ плъари жьэдадзэ,

И лъатэм щегъэупщIыIури

Вабдзэр къызыжьэдедзыж.

– Гъэплъи, къэдзыт зы вабдзэ–

Сыкъеплъыни джэгукIэм!

…Вабдзэ плъар жьэдедзэ:

И кIуэцIым щызэрегъажэри

Вабдзэр къызыжьэдедзыж:

– Ари джэгукIэ щIагъуэщ,

Нэхъ щIагъуэжи къызжеIэ

…Сосрыкъуэ тхьэр къеуэщ:

И укIыкIэр хуэмыщIэ

– Сосрыкъуэ жыхуаIэм

И джэгукIэу мыр сощIэ:

Хы къуэпсиблыр щызэхэуэм

Сосрыкъуэ хоувэ.

Уае иращIэкIри

Сосрыкъуэ хагъащтхьэ,

Мылыр дамэкIэ къекъутэри

Сосрыкъуэ къафIыхокIыж.

– Ари хъуни джэгукIэ!–

Хым хоувэ иныжьыр.

Уае-псаер трещIэ,

Хым хегъащтхьэ иныжьыр.

– КъеIи, мылыр пхуэкъутэм,

Сыкъегъэплъыт иныжьым!

…Мылым къоIэ иныжьыр:

Мылыр къочэ, къыщеIэм.

– Хъуакъым, хъуакъым!– жреIэ,–

Мылыр мыджэмыпцIэщ,

Мылыр зэпIцIагъащIэщ!

…Жэщибл-махуиблкIэ

Иныжьыр хигъэщтхьащ.

– КъеIэ!– жиIа щхьэкIэ,

– Мылыр хуэкъутакъым:

Хым иубыдщ иныжьыр!

И щхьэр фIихын щыхуежьэм,

Иныжьыр къэпыхьащ:

– Ай, СосрыкъуапцIэ!

Ай, емынэ шу!

Узэры-Сосрыкъуэр,

Сымыделэтэмэ, сщIэнт!

Ай, лъэнкIапIэ Iушэ,

Ай, жэмыхъуэрылъху!

Мыр джэгукIэ хъуакъым!

– Куэд жыпIэнущ иныжьым!–

И щхьэр къыфIихащ,

МафIэр къихьри нартхэ

Къахэпсыхэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 136

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: