ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: Хъуэжэ и бэджынэу зэIыщIащ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

УздэщыIэр

Сосрыкъуэ къызэралъхуар

Си джатэжьурэ, уей дуней, хьэщхьэрыIуэдзэ,
И дзэпкъитIымкIэ, уей дуней, лъыпсыр йожэхыр.
Псы ежэхым, уей дуней, сызэпрыплъмэ.
Кхъухь фIыцIэжьхэр, уей дуней, къызэпраху.
Кхъухь фIыцIэжьурэ, уей дуней, къызэпрахум
Дзэ фIыцIэжьыр, уей дуней, къызэпраш.
Дзэ фIыцIэжьурэ, уей дуней, къызэпрашым
Ар дзащхьищкIэрэ, уей дуней, зынаузэщI.
Хьэдрыхэмэ, уей дуней, лъыхэр щIаушэ,
ЩIы фIыцIэжьым, уей дуней, сыщIозэшыхь,
ЩIы фIыцIэжьыр, уей дуней, къызэгуэстхъынути,
БжыкIыщхьэкIэ, уей дуней, сынраIулIи…

Сосрыкъуэ къызэралъхуар

10

Сэтэней жьыщIыгъэ къищтэри Псыжь (Кубань) Iуфэ кIуащ. Псыжь Iуфэ здыIусым, плъэри, нартхэ я жэмыхъуэр адрыщIкIэ къыIухьауэ къилъэгъуащ. Нартхэ я жэмыхъуэр псым къыхыхьащ – къызэпрыкIыфакъым. ИпщэкIи къыщыхыхьащ псым, ищхъэрэкIи къыщыхыхьащ– псым пэлъэщакъым: псыхьэлъахуэ хуэдэ нэпкъым тридзэжащ. ИтIанэ и шабзэр зэIуидзащ нартхэ я жэмыхъуэм:
– НокIуэ, Сэтэней! – жери шабзэшэр къиутIыпщащ.
Шабзэшэм псы Iуфэм Iулъ мывэджейм зыкъыхисащ.
Мывэджейр унэм къыздихьащ Сэтэней, цы Iуданэ къришэкIри куэнсапIэм хилъхьащ. Мазищ дигъэкIри еплъащ мывэм: цы Iуданэр зэпщтат, мывэм бэгыу щIидзати.
– Мыбы зы лажьэ иIэщ, – жери Сэтэней мывэр шэкудэм кIуэцIишыхьащ, чейм ирилъхьэри зэщIиуфащ. Мывэр бэт зэпытт.
Мазибгъу дэкIри, мывэм шэкудэр къызэпхитхъащ, дэп жьэражьэщи, уеIусэ хъуркъым.
– Лъэпщ езгъэлъагъунщ, – жери Сэтэней мывэр Лъэпщ и кIыщым ихьащ, афэм кIуэцIишыхьри.
Мывэм еплъри, Лъэпщ игъэщIэгъуащ.
– Мыбы зы емынэ къыкIуэцIыкIынущ, – жиIащ Лъэпщ. Мывэр сыджым трилъхьэри зэгуиудащ. ЩIалэ цIыкIу къыдэкIащ мывэм.
Сыджым къехуэхри, щIалэ цIыкIур Сэтэней и куэщIым къихуащ. Дэп жьэражьэти, щIалэ цIыкIум Сэтэней и куэщIыр пхисыкIащ.
Лъэпщ щIалэ цIыкIум и куэпкъыщхьитIыр IэдэкIэ иубыдащ, псым блэнейрэ хищIэри игъэупщIыIуащ.
Лъэпщ ипсьгхьа щIалэ цIыкIум Сосрыкъуэ фIащащ. Нартхэ я гъукIэм IэдэкIэ иубыда куэпкъыщхьитIым фIэкI къэмынэу, Сосрыкъуэ и пкъыр жыр хъуащ, джати шабзэши емызэгъыну.
СосрыкъуапцIэ-лIы фIыцIэ гъущIынэ – абыкIэ еджэ хъуащ мывэм къыкIуэцIаха нарт щауэм.
ЛъапэкIэрыхъ-жэмыхъуэрылъху – а дзыри иужькIэ теIукIащ Сосрыкъуэ.
Лъэпщ ипсыхьа нэужь, Сосрыкъуэ и Iэпэр иубыдри, Сэтэней гуащэ и унэ ихьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 578

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: