Псалъэжь: ЛIар фIы мэхъуж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэ къызэралъхуар (5)

Сэтэней Псыжь Iуфэ жьыщIакIуэ кIуауэ, нартхэ я жэмыхъуэр кърихьэлIащ. Нартхэ я жэмыхъуэм и унэгуащэр лъхугъэм илIыкIри сабий цIынэ къыхуэнати, Сэтэней къыщрихьэлIэм сабийр къритащ:

— Мыр схуэпI, — жери.

Нартхэ я жэмыхъуэм сабийр къыIрихащ Сэтэней гуащэ. КъыIрихри, балигъ хъуху щIыунэм щипIащ. Балигъ щыхъум, щIыунэм къришащ, зы ши хуигъэшхати, игъэшэсри нартхэ я санэхуафэм игъэкIуащ. Аращ жэмыхъуэрылъху жыхуаIэжар.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 225

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: