ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Иужь акъыл нэхърэ ипэ акъыл.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: АдрыщIэ лэгъуп цIыкIу къыщовэ. (Лулэ)

УздэщыIэр

Сосрыкъуэ къызэралъхуар (5)

Сэтэней Псыжь Iуфэ жьыщIакIуэ кIуауэ, нартхэ я жэмыхъуэр кърихьэлIащ. Нартхэ я жэмыхъуэм и унэгуащэр лъхугъэм илIыкIри сабий цIынэ къыхуэнати, Сэтэней къыщрихьэлIэм сабийр къритащ:

— Мыр схуэпI, — жери.

Нартхэ я жэмыхъуэм сабийр къыIрихащ Сэтэней гуащэ. КъыIрихри, балигъ хъуху щIыунэм щипIащ. Балигъ щыхъум, щIыунэм къришащ, зы ши хуигъэшхати, игъэшэсри нартхэ я санэхуафэм игъэкIуащ. Аращ жэмыхъуэрылъху жыхуаIэжар.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 204

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: