Псалъэжь: Жагъын зиIэм баш и хущхъуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэ къызэралъхуар (4)

Сэтэней жьыщIакIуэ кIуауэ, нартхэ я жэмыхъуэр псым адрыщIкIэ къыIухьащ. Нартхэ я жэмыхъуэм зы мывэ къызэпридзащ псым. Мывэр унэм здихьри куэнсапIэм хилъхьащ Сэтэней: «Зэрыхъум сеплъынщ», — жери. Зыбжанэ дэкIри мывэр къэплъащ. КIуэ пэтми къэплъурэ, мывэр къэчащ, мафIэ бзий къыдих хъуащ.

Мывэм и хъыбар щыжриIэм, Лъэпщ Iэдэрэ уадэрэ къищтэри Сэтэней деж къэкIуащ, мывэр щызэгуиудым сабий къыдэкIащ. Сабийр мафIэти, убгъэдыхьэ хъуртэкъым. И куэпкъыщхьитIыр IэдэкIэ иубыдри, Лъэпщ сабийр кIыщым здихьащ. Зэ ипсыхьащ – хъуакъым, тIэу ипсыхьащ – упщIыIуакъым, зэрымафIэщ. Блэнейрэ ипсыхьыху, упщIыIуакъым сабийр. Блэнейрэ ипсыхьри, сабийм и Iэпкълъэпкъыр игъэупщIыIуащ Лъэпщ.

— Мыр балигъ хъуху, дунейм къытумыгъэхьэ, щIыунэм щыпI, – къыжриIащ Лъэпщ Сэтэней.

Сабийр къихьыжри, балигъ хъуху щIыунэм щипIащ Сэтэней. Мывэм къыдэкIа сабийм Сосрыкъуэ фIащащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 191

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: