ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Уеплъмэ, дахэщ, зэгуэпхмэ, банэщ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Ди боушхуэ къаз хъушэ щIэсщ. (Дзэ)

УздэщыIэр

Сосрыкъуэ къызэралъхуар (4)

Сэтэней жьыщIакIуэ кIуауэ, нартхэ я жэмыхъуэр псым адрыщIкIэ къыIухьащ. Нартхэ я жэмыхъуэм зы мывэ къызэпридзащ псым. Мывэр унэм здихьри куэнсапIэм хилъхьащ Сэтэней: «Зэрыхъум сеплъынщ», — жери. Зыбжанэ дэкIри мывэр къэплъащ. КIуэ пэтми къэплъурэ, мывэр къэчащ, мафIэ бзий къыдих хъуащ.

Мывэм и хъыбар щыжриIэм, Лъэпщ Iэдэрэ уадэрэ къищтэри Сэтэней деж къэкIуащ, мывэр щызэгуиудым сабий къыдэкIащ. Сабийр мафIэти, убгъэдыхьэ хъуртэкъым. И куэпкъыщхьитIыр IэдэкIэ иубыдри, Лъэпщ сабийр кIыщым здихьащ. Зэ ипсыхьащ – хъуакъым, тIэу ипсыхьащ – упщIыIуакъым, зэрымафIэщ. Блэнейрэ ипсыхьыху, упщIыIуакъым сабийр. Блэнейрэ ипсыхьри, сабийм и Iэпкълъэпкъыр игъэупщIыIуащ Лъэпщ.

— Мыр балигъ хъуху, дунейм къытумыгъэхьэ, щIыунэм щыпI, – къыжриIащ Лъэпщ Сэтэней.

Сабийр къихьыжри, балигъ хъуху щIыунэм щипIащ Сэтэней. Мывэм къыдэкIа сабийм Сосрыкъуэ фIащащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 182

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: