Псалъэжь: Ныбгъуэр хьэм хэсми, и гур хумкIэ гъэзащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Фыз фIыцIэ нэгъуд, щIым дыд хэзыIу. (Уэшх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэ къызэралъхуар (3)

Сэтэней жьыщIыгъэ къищтэри Псыжь кIуащ. ЗдэжьыщIэм, плъэри нартхэ я жэмыхъуэр адрыщIкIэ къыIухьауэ илъэгъуащ.

Нартхэ я жэмыхъуэр псым къыхыхьащ. Къыхыхьа щхьэкIэ, къызэпрыкIыфакъым. КъыщызэпрымыкIыфым, зы шабзэшэ къидзащ. Сэтэней ибгъукIэ щылъ мывэ хъурейм зыкъыхисащ шабзэшэм.

Мывэр унэм къыздихьащ Сэтэней, чейм бжьэхуц ириудэри мывэр абы хилъхьащ. Мывэр бэг зэпытт, кIуэ пэтми къэплъырт. Пщтыр щыхъум, Сэтэней Лъэпщ и кIыщым кIуэри мывэм и хъыбар нартхэ я гъукIэм жриIащ.

Лъэпщ къакIуэри мывэм къеплъащ: мывэр къэчат, мафIэ хъуаскIэ къыдэлъэлъырт.

Лъэпщрэ Сэтэнейрэ щхьэщытыху, мывэр нэхъри къэплъащ, къачэри сабий къыдэкIащ. Сабийр мафIэти, уеIусэ хъуртэкъым. И куэпкъыщхьитIыр IэдэкIэ зэтриубыдэри Лъэпщ сабийр псым хищIащ. Блэнейрэ ипсыхьыху, упщIыIуакъым сабийр. Блэнейрэ ипсыхьри, сабийр Iэдэм къыдихыжащ Лъэпщ. Ипсыхьурэ игъэупщIыIуа нэужь, Лъэпщ гу лъитащ сабийм и Iэпкълъэпкъыр зэрыжырым. IэдэкIэ ипсыхьа куэпкъыщхьитIым фIэкI къыхэнакъым – абы текIуэдэжащ Сосрыкъуэ (аращ мывэм къыдаха сабийм фIащар).

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 251

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: