Псалъэжь: Уанэм лIы имысмэ, пхъэ тыкъырщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэ и пшыналъэ

– Сосрыкъуэу си къан,

Сосрыкъуэу си нэху,

Зи мэIуху дыщафэ,

Афэр зи джанэ куэщI,

Дыгъэр зи пыIэ щыгу,

Ещыгуауэу уошэс,

Нарт хасэ уахохьэ,

Уи фэр пыхьэ-пыкIщ,

Уи гур ирагъэкIаи!

Дыгъуасэрей хасэм

Сытыр къыщыулъагъу?

– Уэ ди анэу Сэтэней!

Фыз хасэ щIэупщIэркъым,

Фыз упщIэж ирахьэлIэркъым,

ЕзыхьэлIэр лIы мыхъущ!

– Уэ си СосрыкъуапцIэ!

Сэ фызым сахыумыбжэ,

Сэ нарт шу сыпащI.

Ар сэ къызжомыIэмэ,

Уащхъуэ, зыслIэжынкIэ!

– Уэ Сэтэней гуащэ,

Уэ гуащэ мыгъуэжь,

Уэри зумылIэж.

Дыгъуасэрей хасэм

Щыслъэтъуар бжесIэнщ.

Нартхэ къыдагъаджэщ,

Нартхэ драгъашэри:

«Шурылъэс фыджэгу!»–

Нартхэм щыжаIэм,

Нартхэр бжьыхьэкIапэм,

Уий, ныщIэзгуашэщ,

Гуэрэныгум сынихьэри,

Щыблэ выщIэу сыгъуахъуэщ,

Си лIыхъубжьи къэскъутэри

Батырыбжьи къызатщ,

Нартхи сыкъыдакIщ,

Кхъаблэбанэ нэзгъазэщ,

Къуэ ебламэм къыдэкIауэ

Зы фIыцIагъэ къэслъагъущ,

Шым тесIауэ къыщысщIэм,

СыщIэгуауэри зыхищIэркъым,

СыкIэлъеIэри сыщIыхьэркъым.

Къэзгъэзэжри щымыхъум,

Зы теуэгъуэ къэскIуауэ

Гу къыслъитэщ шу закъуэм,

Шым тесIауэ къыщищIэм,

КъысщIэгуауэри зыхэсщIэщ,

КъыскIэлъеIэри къысщIыхьэщ,

Къэсмэ,

Нартхэ я бжыщхьэ дыкъуакъуэт,

Мыкъутэр и бжыкIт.

И шы бэкъум сыдидзэщ,

Си дзажэщIыр къикъутэри

Бжэныцрэ хьэцыпэу

Уэгум сыщызэрихьэщ,

ЩIылъэм сыкърихьэхыжри

Нарт вагъэбдзумиблыр

БлыпкъыпэкIэ сигъавэщ,

Вэрэвийм я пщIэнтIэпсыр

Си натIэпэм къыпхихури,

Быдзышэ хужьу сызэбгъэфари

Iубыгъуищу сигъэкIщ,

Данагъуэу си пащIэкIитIыр

Сабейм къригъэхулщ.

И хуаш джатэр кърихыу,

Щхьэ фIэхыным щыхуэкIуэм:

– Уий, нартхэ я щауэ!

Нобэ ди лъэпкъ яукIыркъым,

ЗыукIаи хэкIыжыркъым,

Хьэрэмэ Iуащхьэ ди пIалъэщ,

Махуищ пIалъэ къызэт!–

Хъуагъэщагъэ сыхуекIуэри,

Ди унэ сыкъыфIэкIуэжщ.

– Уий, си Сосрыкъуэ,

Уий, сэ си къуэ кIасэ,

Узыхуэза щауэм

Сыт и шыфэлIыфэ?

– Шыуэ зытесыр

Лъэдакъэ дыджэщ,

ЩхьэщIыдзэ кIыхьщ,

И щхьэр уэгум етащ,

Зэ пкIэмэ, зэ малъэ,

Зэ лъэмэ, плъагъужыркъым.

– Уий, си Сосрыкъуэ,

Уий, СосрыкъуапцIэ,

ЛIы фIыцIэ гъущIынэ,

Емынэ шу!

Ар Албэч и къуэ Тотрэшщ,

Дзэ гъэшынэ шу закъуэщ,

Зэадэзэкъуибгъу хъурти,

Им я щхьэр къозгъэхьащ,

Ар ебгъуанэу диIэжщи,

И щхьэр къозгъэхьынщ…

…Сэтэней гуащэм

Жыр лэныстэр егъабзэ,

И жыр мастэ мэщыпэ,

Тэджэлейри щетIагъэ,

И къуэ кIасэр мэшэсри

Хьищэ-бгъищэр щIегъуж,

Уэзджынищэр хещIэжри

Сосрыкъуэ мэшэс.

Сосрыкъуэ щынэсым,

Шыгъуэ Iэлыр мэбгъунлъэ.

– Хьэм яшхыжыныр

Хэтым уиугъащтэ!–

Шыгъуэ Iэлым жьэдоуэ,

И жьэпхъэбгъуи хуекъутэ.

Сосрыкъуэ щхьэщохьэри

Щхьэ фIэхыным ныхуожьэ.

– Уий, нартхэ я щауэ,

Махуэ пIалъэ къызэт!

– ПIалъэм пIалъэ къыхэкIмэ,

Нартхэ къытхуадэнкъым!–

Тотрэшым и щхьэр

ФIихри ежьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 222

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: