Псалъэжь: Уи лъахъэр зыдыгъум уишри идыгъунщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэ и бжьищ

Нартхэ я санэхуафэти, Сосрыкъуэ яхыхьащ, бжьищи здихьащ:

— Нартхэ сехъуэхъунщ, — жери.

Хъуэхъур къыщылъысым, Сосрыкъуэ зы бжьэр къызыкъуихащ, санэ иригъахъуэри нартхэ ехъуэхъуащ.

Иджы, — жиIащ Сосрыкъуэ, — си къуэр лIы хуэдэлIщ жызыIэр къретэдж, мы хъуэхъубжьэр естынущи. Зэстынур лIыгъэ зыхэлъ къуэ зиIэрщ — гъуэгу техьэфрэ зылъежьар къехъулIэу. Хэт иIэ апхуэдэкъуэ?

— Сэ сиIэщ, — жери зы лIыжь къэтэджащ. — Ежьауэ гъуэгу тетщ.

— ЩIежьар тхьэм къригъэхъулIэ, — жиIащ Сосрыкъуэ.Апхуэдэкъуэ уиIэмэ, мы бжьэр пхуэфащэщи узот, итыр ифи, зэрытыр здэщтэ.

Бжьэр Iихри, лIыжьыр ефащ.

Сосрыкъуэ етIуанэ бжьэр къызыкъуихащ, санэ иригъахъуэри жиIащ:

— У къэзымыгъэукIытэжын бзылъхугъэ си унэ исщ жызыIэр къретэдж, мы бжьэр естынущи. Хэт и унэ ис щхьэгъусэм и пщIэр зылъытэф бзылъхугъэ?

— Си унэ исщ апхуэдэ бзылъхугъэ, — жери япэ бжьэр зрита лIыжьыр къэтэджащ. — Дызэрызэдэпсэу лъандэрэ сигу зригъэбгъакъым, — жиIащ.

— Апхуэдэ бзылъхугъэ уи унэ исмэ, мы бжьэри зыхуэфащэр уэращ, — жери Сосрыкъуэ бжьэр лIыжьым IэщIигъэуващ. — Итыр ифи, зэрытыр здэщтэ.

ЛIыжьыр бжьэм ефащ.

Сосрыкъуэ ещанэ бжьэр къызыкъуихащ. Санэр из ищIри, мыр жиIащ:

— Си унэ къихьэм нэмыс хуэсщIынщ, нэмыси зыхуезгъэщIынщ, гуащэрэ тхьэмадэкIэ щыщIегъуэжын къэхъункъым жызыIэм мы бжьэр естынущ. Хэт игурэ и щхьэрэ зэтелъ абыкIэ?

— Сэ, — жери къэтэджащ бжьитI зрита лIыжьыр. — Ди унэ къихьэ ди нысэ цIыкIум игу щызэдгъэбгъэн къэхъункъьм.

— Абы щыгъуэ мы бжьэри уэращ зыхуэфащэр, — жери Сосрыкъуэ бжьэр лIыжьым хуишиящ. — Итым ефи, зэрытыр здэщтэ.

Бжьищыр итри, Сосрыкъуэ санэхуафэм яхэкIыжащ.

Сосрыкъуэ и бжьищым и хъыбар ежьэри жылэм хэз хъуащ. Бжьищыр зрита лIыжьым и къуэр пщащэ цIэрыIуэ гуэрым лъыхъуат — арат зылъежьар. Сосрыкъуэ и бжьищым и хъыбар пщащэм дежи нэсащ.

—          Апхуэдэ унагъуэ уихьэ хъунущ, — жери пщащэр Сосрыкъуэ бжьищ зрита тхьэмадэм и къуэм къыдэкIуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 190

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: