Псалъэжь: Фыз фэрыщI лIыгъапцIэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Бзэрабзэ-бзэмыIу. (Выгу)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Сосрыкъуэ бжьэ къыщIыратар

Уий, Сосми, ди Нэсрэн ЖьакIэ,

Нарт IэкIыхь ЖьакIэпэсыси,

Имыси, Хъымыщи и къуэжьи,

Къанж и къуэ Щэуеи,

Гъэм и бэвым и тхьэлъэIуу,

Тхьэгъэлэджым и хъуэхъу махуэу

Санэуафэу зэхэст нартхэр.

Нартхэр Амыщ хуохъуахъуэ,

Созырэщи хожьууэ.

Мыужьыхыжыр я Хасэти

Нартхэ я къурагъ хыщIкIэ

Iэнэ-Iэнэхэр зэпэщытщ,

Санэхуафэр яублэ,

Бланэр я хъуэхъу Iycy ягъавэ,

Вы ехъуар нышу къытрадзэ.

– Уий, чынтыдзэр хэдгъащIэт!

– Нарт зыщIыгъухэм ди махуэщ!

– Нобэр ди лэгъуп зэфIэдзэщ!

– ЗыщIэзыдзэр чынтыжьыпщщ

– Ди япщэкIэ къыремытIысхэ,

– Нарт уэкIэ дгъэлъагъуакIэщ!

– Зэ дызылъэгъуами, доIуэр,

– Нарт удын щымыгъупщэнкIэ!

Нартхэм я лэгъупхэр

Адыгэ жьэгум пэрымыхуэ,

Я санэху къэвахэми

КIадащхьэр тырауд,

Iэнэ узэдахэри

Шхыным егъэщIыщI,

КIапэ мыупщIыIуахэри

Сыхьэным щоуфафэ,

Уафэр бжьыфIэ макъми

Гуапэу къыдоушэ,

Емышыжын щауэхэм

Джатэр ягъэдалъэу

Шурэ-лъэс мэджэгу.

Джэгур яублащи

Я блэр зэрыIыгъыу,

ЩIылъэр ягъэзджыздж,

Щауэм лъэкIыныгъэу

Шэр къегъэлъагъуэ,

Я Iэпэгъуу пщащэми

Къатоуфэразэ,

Къауфэрэзыхь,

«Ехьыр» жырагъэIэ.

КъеIэ-неIэм щIадзэри

Нартхэр зэрогъэпщ.

Я пщы Тхьэмадэри

Арыхэу къотэдж,

Тхьэгъэлэдж и хъуэхъур

Хъуэн хэмылъу къеIуатэ,

Хасэбжьэ къиIэтами

Мыхэр тыжыреIэ-

– ИIэт, нартхэ, къыжыфIэт,

Хэт мы бжьэр хуэфащэми,

Хэт нэхъ щауэ пхъашэми,

Хэт нэхъ мышынэжми?

Нартхэр зэщIохъае,

Нартхэр зэщIотаджэ:

– Ди Бэдынокъуэщ

– А бжьэр зыхуэфащэр.

Ар фащэншэ шукъым,

Нартхэм я лIы икъущ,

Чынтыр зи ныкъуэкъуэгъущ,

Щауэ хужь Iэпщагъуэщ,

Ар гъуэгупэрыкIущ,

Ар ешхакIуэ-ефакIуэкъым,

ЛэгъунакIуэ щауэкъым.

Нартхэр зэщIохъае,

Нартхэр зэщIотаджэ:

– Хьэуэ, Бэдынокъуэр,

Ныкъуэкъуэгъу лIы закъуэщ.

Нарт щауэгъу зимыIэщ,

Нарт гъунэгъуи зымыдэщ!

Нартхэр зэщIохъае

Нартхэр зэщIотаджэ:

– Уий, ди нарт Тхьэмадэ,

А уэ бжьэуэ пIэтари

Зыхуэфащэр Хъымыщ и къуэрщ,

Хъымыщ и къуэ Батэрэзщ.

Ар жиIэм темыкI лIы хахуэщ,

Зы махуэм Барс губгъуэм нос,

Пщы Марыкъуэ зи джатэм ихьарщ.

Нартхэр зэщIохъае,

Нартхэр зэщIотаджэ:

– Хьэуэ, хьэуэ, Тхьэмадэ,

– Хъымыщ и къуэ Батэрэз

Псом нэхърэ нэхъ щауэфIкъым.

Ар Марыкъуэ щыхуэзэм

КIэзызауэ жаIэжыр!

Нартхэр зэщIохъае,

Нартхэр зэщIотаджэ:

– Уий ди нарт Тхьэмадэ!

Тхьэгъэлэджыр зи Iупэгъуу,

Уэгъум ди щIыр къезыгъэл

Дэ лы Iыхьэ щыдмыгъуэткIэ

Амыщ Iэщыр тхуэзыгъуэт,

Зауэ губгъэм щихутэкIэ

Аслъэн хабзэу зэщIэплъэу

Бийм плъапIэ езымыт,

ЗекIуэ гъуэгум темыкIыу,

Гъуэгу текIами мыгъуащэр,

Гъуэмылэджэу къэмынэу,

Емынэжьыр зи Iэщэр,

Дэ мафIэншэу дыкъанэм,

Иныжь мафIэр къэзыхь,

Бийм и щхьэр, мышынэу,

И унагъуэ зыхьыж,

ЩIыхь пэрыткIэ ди щапхъэр,

Пхъэр хъумэ ди пашэр,

Зи гущхьэм лIыгъэ изыр,

Фызыр зымыгъэтхьэкъуэр,

НыкъуэкъуапIэм имыкIыр.

Уий, уий, ди Сосрыкъуэщ!

Тхьэгъэлэджыр зи IупэфIэгъущ,

Амыщыр зи IэпэгъуэфIщ,

Ди Сосрыкъуэщ, ди Сосрыкъуэщ!

Щауэбжьэр зыхуэфащэу

Хъуэхъубжьэр зыхуаIэтыр

Ди Сосрыкъуэщ, ди нэхущ!

Зи мэIуху дыщафэрщ,

Афэр зи джанэ куэщIщ,

Дыгъэр зи пыIэ щыгущ.

Нарт Тхьэмадэм щауэбжьэр

Сосрыкъуэм къырет.

Сосрыкъуэм хъуэхъу еIэтри

А щауэбжьэр иреф.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 158

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: