Псалъэжь: Уи шхын зыхэлъыр уиIу илъ хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.

Сэтэней нартхэм къахь

Сэтэней нартхэм къахьНарт шу гуп шэсри гъуэгу техьащ:

– Сэтэней къэтхьынщ, – жари.

Зэчэнджэщыжри:

– Уэзырмэдж ди мыгъусэмэ, къытхуэхьынкъым, – жаIащ, – Уэзырмэдж гъусэ дывгъэщI.

Уэзырмэдж деж екIуэлIащ нартхэр. Зылъежьар жраIащ:

– Сэтэней къэтхьынущ, гъусэ къытхуэхъу, гъуэгур тцIыхуркъым.

– Хъунщ, сыфхуэхъуищ гъусэ, – жери Уэзырмэдж къадэшэсащ, и Джэмыдэжьым уанэ трилъхьэри, – Гъуэгури фэзгъэлъагъунщ. Сэтэнеи къывдэсхьынщ.

Ежьауэ здэкIуэм, нартхэр зэчэнджэщыжащ:

– Уэзырмэдж Сэтэней ехъуэпсэжынщи, дигъэхьынкъым, бзаджагъэ дыхуевгъакIуэ, – жари.

– ДыхуекIуэнщ, гъуэгум дыщигъэгъуазэмэ.

Нартхэр бзаджатъэ къыхуекIуэн мурад зэращIар Уэзырмэдж дэнэ щищIэнт– гъуэгур яригъэлъагъури, Гъуд къалэ иришэлIащ шу гупыр. Гъуд къалэ щынэблагъэм, нартхэм жаIащ:

– Шым и пырхъ макъымкIэ дыкъащIэнщ, шым я пэр пыдвгъэпхыкI.

Нартхэр зэрызэгурыIуати, яшхэм я пэр папхыкI хуэдэ защIащ. Уэзырмэдж ар ищIакъым: Джэмыдэжь и пэр пикъузыкIащ, мыбэуэжыф хъури, шыр зэгуэудащ.

Уэзырмэдж гъуэгум къытранэри, нартхэр Гъуд къалэ дыхьащ, Сэтэней кърахьэжьэри я гъуэгу къытехьэжащ. Уэзырмэдж сыт ищIэнт: и шыр и плIэм кърилъхьэри нартхэм къакIэлъыкIуэжащ.

Уэзырмэдж деж ирахьэлIащ Сэтэней. ТхьэмахуэкIэ къигъэхьэщIэри, нартхэр къригъэжьэжащ Уэзырмэдж, Сэтэней къаритыжакъым.

– Си шым и уасэ илъкъым нарт хэкум, – къажриIащ, – Си шыр Сэтэней текIуэдащи, Сэтэней си унэ къинэнщ.

Нартхэр шэсыжащ, Сэтэней Уэзырмэдж и унэм къранэри.

Уэзырмэдж и унэ Сэтэней гуащэ зы щауэ щилъхуащ. Щауэм Сосрыкъуэ фIащащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 296

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: