Псалъэжь: Уи насып зыхэлъ пщIэнукъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)

Къэплъыхъуэр

Сэтэней и гъыбзэ

Сэтэней и гъыбзэСосрыкъуэ зэраукIар щыжраIэм, Сэтэней гуащэ Псыжь и нэпкъым теувэри мы гъыбзэр иусащ:

Псыжь адрыщIым,

Уэрэдэ-радэ,

ЩакIуэ согъакIуэри

Къогувэ,

Уэрэдэ-радэ.

Сэ согузавэри,

Уэрэдэ-радэ,

Мы псы нэпкъыщхьэм сытетщ,

Уэрэдэ-радэ.

ЩIыгуу сызытетым,

Уэрэдэ-радэ,

Лъэгуажьэм нэси сыхохьэ,

Уэрэдэ-радэ.

И Тхъуэжьыжьри,

Уэрэдэ-радэ,

ЩIыунэ кIыфIым щIозашэ,

Уэрэдэ-радэ.

И афэ джанэр

Пхъуантэ фIыцIэжьым догъуатэ,

Уэрэдэ-радэ.

Си къаным и кIуэдыжыпIэр,

Уэрэдэ-радэ,

Хэт гущэмэ къысхуиIуэтэн?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 168

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: