Псалъэжь: Дыгъэ нэпс нэхърэ анэ бгъафэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Къан хъыджэбзитI зэлъэпагъщ. (Набдзэ)

Къэплъыхъуэр

Санэхуафэм

СанэхуафэмНартхэ я санэхуафэт. Нарт тхьэмадэжьхэр Iэнэм пэрысыху, нарт щауэхэмрэ нарт пщащэхэмрэ джэгу яублащ. Шужьей къахыхьащ санэхуафэм, зыпхъу закъуэ иIэти, и пхъур гуимэм къригъэтIысхьэри.

Джэгур яублауэ плъэри, зы шу къалъэгъуащ.

Шур къыщалъагъум, санэхуафэм хъыбар ирагъэщIащ.

— Сыт и шыфэлIыфэ? – щIэупщIащ нарт тхьэмадэхэр.

— Хуэдэ шу тлъэгъуакъым, – жаIащ, – мафIэр къыIурех, и шабзэр уэгум щохуарзэ, шы пэбзийм кърих хъуаскIэм гъуэгунапщIэ удзыр елыгъуэ, и бгъум хьэ самыр щоджэгу, и дамэ ижьым дыгъэ щопс, и дамэ сэмэгум уэс щос, езым зелыгъуэжри уанэгум исщ.

— Ар нарт Бэдынокъуэщ. Фыпежьи, къевгъэгъазэ, – жаIащ тхьэмадэхэм.

Бэдынокъуэ шу пежьащ. Пежьа щхьэкIэ, къахуигъэзэн идакъым:

— СыефакIуэ-ешхакIуэкъым, сыхьэхуншэ шущ, нарт щауэгъу солъыхъуэ, – жери.

— Бэдынокъуэ къезыгъэзэфым си пхъур естынщ, – жиIащ Шужьей.

Сосрыкъуэ, и Тхъуэжьейм зридзри, Бэдынокъуэ щIыхьащ.

— Бэдынокъуэ, къоджэр нэхъыжьщ. Зыкъэгъази, зегъэукI жиIащ. ЛIыгъэ уиIэмэ, нэбгъэзэнщ, — жиIащ Сосрыкъуэ.

Сосрыкъуэ и хьэтыр илъагъури, Бэдынокъуэ дидзыхащ. Бэдынокъуэрэ Сосрыкъуэрэ санэхуафэм къащыхыхьэм:

— Уи пхъур Сосрыкъуэ лъысащ, Шужьей! – жаIащ нарт тхьэмадэхэм.

—          Си пхъур жэмыхъуэрылъхум ест нэхърэ нартхэ я Iэхъуэжь цIыкIум естмэ, нэхъыфIщ, – жери Шужьей яхэкIыжащ, и пхъур джэгум хишыжри.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 143

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: