Псалъэжь: Хэдэ мэдакъуэри хэплъэ мэплъакъуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)

Къэплъыхъуэр

ЛIым и пщIыхьэпIэ

ЗылI, зекIуэ ежьауэ жэщ къытехъуэри, епсыхащ. Iуащхьэ ирихьэлIати, шыр илъахъэри, езыр Iуащхьэм тегъуэлъхьащ:

 – Нэху сыкъыщекIынщ, – жери.

Сосрыкъуэ зыщIэлъ Iуащхьэрат лIым жэщыр щрихыр. Нэхущым деж пщIыхьэпIэ илъэгъуащ лIым. И нэгу щIокI: Сосрыкъуэ деж ихьэри зы шу еджа хуэдэщ:

 – Сосрыкъуэ!

 – Сыт ар? – жери унэм къикIащ Сосрыкъуэ.

 – Нартхэ ди санэхуафэщ, нытхыхьэ.

 – Сыфхыхьэнт, хьэщIэ сиIэщ армыхъу, – жиIэ хуэдэщ Сосрыкъуэ.

 – ХьэщIэри нытхэшэ, – къыжреIэ шум.

ХьэщIэр зыщIигъури, Сосрыкъуэ санэхуафэм яхыхьащ. ХьэщIэр жьантIэм дашащ, хьэщIагъэ кърахащ. Сосрыкъуэ Iэнэм ягъэтIысакъым.

Санэхуафэм къахэкIыжауэ къыздэкIуэжым, хьэщIэр Сосрыкъуэ йоупщI:

 – Уэр нэхъ лIыфI исакъым нарт хэкум: Iэнэм щхьэ уамыгъэтIысарэ?

 – СыщIамыгъэтIысаращ, – жиIащ Сосрыкъуэ, – Нартхэр дунейм щехыжым сэ я ужь сыкъинати, хьэдэIус Iэнэ къысхуэзыщтэн згъуэтыжакъым. Уи унэ уихьэжмэ, зы Iэнэ нэхъ мыхъуми, си цIэкIэ къысхуэщтэ…

ЛIыр абдеж къызэщыуащ, и гъуэгу теувэжри и Iуэху кIэлъыкIуащ, къигъэзэжри и унэ ихьэжащ, пщIыхьэпIэр ягу илъти, Сосрыкъуэ хьэдэIус Iэнэ къыхуищтащ.

Абы лъандэрэ заул дэкIауэ, лIыр гъуэгу техьащ. И шыр илъахъэри, Сосрыкъуэ и Iуащхьэм тегъуэлъхьащ лIыр. Нэхущ хъуауэ, пщIыхьэпIэ елъагъу лIым. Сосрыкъуэ и унэм ихьэри зыгуэр еджа хуэдэщ:

 – Сосрыкъуэ! – жери.

 – Сыт ар? – жиIэ хуэдэщ Сосрыкъуэ.

 – Нартхэ я санэхуафэщ, нытхыхьэ.

 – Сыфхыхьэнт, си унэ хьэщIэ исщ армыхъу, – къыжреIэ Сосрыкъуэ.

 – ХьэщIэри нытхэшэ.

ХьэщIэр здишэри, Сосрыкъуэ санэхуафэм яхыхьащ.

ХьэщIэр жьантIэм дашащ, Сосрыкъуэ хьэщIэм и ижьырабгъукIэ ягъэтIысри санэхуафэр яублащ…

ЛIыр, нэхущым къызэщыужри, игу зэгъауэ шэсыжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 132

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: