Псалъэжь: Мылэжьэф и гуахъуэкIбэлацэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Емынэ нэф, щIы гъэуфэрэнкI. (ПхъэIэщэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Къахьар Сосрыкъуэ ихьыжащ

Нартхэ зэщIэшасэри, Гъуд къалэ къащтэн мурад ящIащ. Гъуд къалэ дэмылъ фIыгъуэ щыIэтакъым, мывэ сэреиблкIэ къэщIыхьати, пэлъэщакъым нартхэр. МазиблкIэ ебгъэрыкIуащ нартхэр Гъуд къалэ– къахуэщтакъым. Тхьэгурымагъуэм деж кIуащ нартхэр:

– Сыт ди Iэмал, дауэ къэтщта хъуну Гъуд къалэ?– жари.

– Гъуд къалэ къыфхуэщтэнукъым, Батрэз гъусэ фымыщIауэ,– къажриIащ тхьэгурымагъуэм,– Топым ивгъэтIысхьи, Батрэз Гъуд къалэ дэвдзэ. Къалэм дэвдзэмэ, Батрэз къалэ куэбжэр, къыIуихынщи, фыдэзэрыгуэнщ.

Батрэз ирагъэджащ, топым ирагъэтIысхьэри Гъуд къалэ дадзащ. Куэбжэр къафIыIуихри, Батрэз нартхэр Гъуд къалэ диутIыпщхьащ.

Гъуд къалэ фIыгъуэу дэлъыр къыдахащ нартхэм, зэхэтIысхьэжри ягуэшын щIадзащ. Къалэм къыдахар кърагуэшакIыурэ зэгурымыIуэ хъури, зэщыхьэжащ нартхэр.

– Сосрыкъуэ девгъаджэ, Сосрыкъуэ едгъэгуэшынщ,– жаIащ иужьым.

ЛIыкIуэ ягъэкIуащ Сосрыкъуэ деж:

– Гъуд къалэ къыдэтхар къытхуэгуэш,– жари.

– Къалэр къыщыфщтэм сыфхэтакъым, иджы сыт щхьэкIэ сыфхыхьэн?– къахуидакъым Сосрыкъуэ. ЛIыкIуэхэр къыдигъэкIыжащ.

– Къалэр къыщыфщтэм сыфхэтакъым жери къэкIуэн идакъым,– хъыбар яхьыжащ лIыкIуэм.

– Сосрыкъуэ къытхэмытмэ, мыр тхуэгуэшынукъым. ФыкIуи, къафшэ, езыри здэдгъэгуэшэнщ,– жари лIыкIуэ ящIащ аргуэру.

Щыхагъэзыхьым, Сосрыкъуэ къахыхьащ.

– Фхуэзгуэшынщ, ауэ мы зымкIэ дызэгурывгъаIуэ: пхъэ дзасэ зырыз къафщти, фиувыкI, сыкъыщегуэшэкIкIэ къыспэрыуэ къыхэкIмэ, и нэр ифщI.

– Хъунщ,– жаIащ, нартхэм,– дыарэзыщ.

– Фыарэзымэ, нокIуэ!– жери Гъуд къалэ къыдаха фIыгъуэр игуэшын щIидзащ,– Мыр Насрэн ЖьакIэ и Iыхьэщ, мыр Уэзырмэдж, мыри Къанж и къуэм…

Гъуд къалэм къыдаха фIыгъуэм зы щIопщ пагуэжь, зы фэ Iэнэжь, зы псырыкIуэ вакъэжь хэлът. Сосрыкъуэ къегуэшэкIыурэ, щIопщ пагуэжьыр къыхэкIащ. ЩIопщ пагуэжьымкIэ утеуIуэмэ, фэ Iэнэжьым узыхуей фIыгъуэр къытехъуэрт.

– Мыр си шыхъуэжь хуэсхьынщ,– жери Сосрыкъуэ щIопщ пагуэжьыр зригъэтIылъэкIащ.

– Къэтхьар яхьыж, нарт делэхэ!– къыхэкIиикIащ нартхэм ящыщ зы. ЗэрызэгурыIуати, абы и нэр пхъэ дзасэкIэ иращIащ.

Сосрыкъуэ къегуэшэкIыурэ, фэ Iэнэжьыр къыхэкIащ.

– Мыр си жэмыхъуэжь хуэсхьынщ,– жиIащ Сосрыкъуэ, фэ Iэнэжьыр зригъэтIылъэкIри.

– Къэтхьар яхьыж, нарт делэхэ!– къыхэкIиикIащ зы. Абы и нэри иращIащ.

Сосрыкъуэ, нартхэр зэтригъэсабырэжри, къегуэшэкIыурэ, псырыкIуэ вакъэжьыр къыхэкIащ. ПсырыкIуэ вакъэжьыр лъыптIагъэмэ, псы гущIыIум ущызекIуэ хъурт.

– Мыр си мэлыхъуэжь хуэсхьынщ,– жиIащ Сосрыкъуэ, псырыкIуэ вакъэжьыр зригъэтIылъэкIри.

– Ай, нарт делэхэ, къэтхьауэ хъуар яхьыжащ!– къыхэкIиIикIащ ещанэр. Абы и нэри иращIащ. Къэнар яхуигуэшри Сосрыкъуэ шэсыжащ.

– Дэкум хуэдэу дыкъигъэпцIащ: Гъуд къалэ къыдэтхам я нэхъ щIагъуэр Сосрыкъуэ ехь!– жаIащ зи нэ иращIахэм зыкъащIэжа нэужь.

– Фылъежьи, фубыд!– кIэлъагъэпхъэращ Сосрыкъуэ. АрщхьэкIэ щIыхьакъым: псырыкIуэ вакъэжьым иувэри, тIуащIэм дыхьэжащ Сосрыкъуэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 111

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: