Псалъэжь: Сымаджэр къанэри щIэупщIакIуэр лIащ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Къахьар Сосрыкъуэ ихьыжащ (4)

Гъуд къалэ яхъунщIа нэужь, нартхэ Сосрыкъуэ ирагъэджащ:

– Гъуд къалэ къыдэтха фIыгъуэр къытхуэгуэш,– жари. Нартхэ яхыхьэри, Гъуд къалэ къыдахам хэплъащ Сосрыкъуэ.

Къыдахам зы фэ Iэнэжь, зы щIопщ пагуэжь, зы псырыкIуэ вакъэжь хэлът. ЩIопщ пагуэжьымкIэ фэ Iэнэжьым утеуIуэмэ, узыхуей фIыгъуэр фэ Iэнэжьым къытехъуэрт. ПсырыкIуэ вакъэжьым уиувэмэ, псы гущIыIум ущызекIуэ хъурт.

– Фхуэзгуэшынщ,– жиIащ Сосрыкъуэ.– Фхуэзгуэшын и пэ фи жьэр щыфпхи, фитIысыкI. ЩыфхуэзгуэшкIэ къыхэкIиикI къыфхэкIмэ, фукI.

– Хъунщ, дукIынщ,– жаIащ нартхэм. Я жьэр щапхэри, нартхэр итIысыкIащ.

Гъуд къалэ къыдаха фIыгъуэр игуэшурэ, фэ Iэнэжьыр къыхэкIащ.

Сосрыкъуэ и пщафIэр щIыгъути, фэ Iэнэжьыр и пщафIэм хуригъэтIылъэкIащ:

– Уэ упщафIэщ, мыр къыпщхьэпэнщ,– жери.

– AI!– жери зы къыхэкIиикIащ. Абы къыфIигъэкIакъым: къыфIигъэкIамэ, яукIынут.

Къуентхъыр игуэшурэ, щIопщ пагуэжьыр къыхэкIащ. Сосрыкъуэ и шыхъуэри щIыгъути, щIопщ пагуэжьыр и шыхъуэм хуишиящ:

– Уэ ушыхъуэщ, мыр къыпщхьэпэнщ,– жери.

– AI!– жери къыхэкIиикIащ етIуанэр. Абы къыфIигъэкIакъым: къыфIигъэкIамэ, яукIынут.

Сосрыкъуэ къегуэшэкIыурэ, псырыкIуэ вакъэжьыр къыхэкIащ. И Iэхъуэри щIыгъути, псырыкIуэ вакъэжьыр и Iэхъуэм хуидзащ:

– Уэ уIэхъуэщ, мыр къыпщхьэпэнщ,– жери.

– AI!– къыхэкIиикIащ ещанэри. Абы къыфIигъэкIакъым: къыфIигъэкIамэ, яукIынут.

Къэнар фи хьэлэлщ,– жери Сосрыкъуэ нартхэ яхэкIыжащ, и пщафIэр, и шыхъуэр, и Iэхъуэр яхишыжри.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Сосрыкъуэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 77

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: