Псалъэжь: КъэзыгъэкIри зышхыжри уэрщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.

Жэмыхъуэжьрэ нартхэмрэ

Жэмыхъуэжь гуащIэшхуэ хэлът, пэлъэщ щыIэтэкъым.
– Жэмыхъуэжь дыIэщIэкIуэдэжынущ бзаджагъэ дыхуевгъакIуи, дывгъэгъэкIуэд,– жари нартхэ зэгурыIуащ.
ЗэгурыIуэри:
– Гъуд къалэ ткъутэнущи, ныддежьэ,– хуаIуэхуащ Жэмыхъуэжь.
– Сывдежьэнт, си Iэщым къыпэрызнэн сиIатэмэ,– къажриIащ Жэмыхъуэжь.– Iэщым къыпэрызнэн щIалэ къысхуэвгъакIуэ.
Зы щIалэ ягъэкIуащ.
– Си Iэщыр бжыи, зы хэщIауэ сыкъребгъэхьэлIэжмэ, узукIынщ,– къыжриIащ щIалэм.
Iэщым хэплъэри, хуэбжакъым щIалэм. Щыхуэмыбжым, кърихужьэжащ.
НэгъуэщI зы щIали ягъэкIуащ. ЗдэкIуэм, Тхьэгъэлэдж и мэш хьэсэм хыхьэри хьэсэм хэтыху, гуващ щIалэр.
– Щхьэ зыбгъэIгува? – къеупщIащ Жэмыхъуэжь.
– Тхьэгъэлэдж и мэшыщхьэр сыбжурэ сыгуващ,– жиIащ щIалэм.
– Убжа-тIэ?
– Сыбжащ. Сыбжри зы мэшыщхьэ хэщIауэ щысхутэм, сылъыхъуэурэ си лъэрыгъым дэнауэ къэзгъуэтыжащ.
– Си Iэщри пхуэбжынущ уэ,– жери щIалэр Iэщым къыпэринащ.
Жэмыхъуэжь нартхэм ядежьауэ гъуэгу здытетым, жэщ къатехъуащ.
Нартхэр епсыхатц, шым уанэ трахри я пэр щапхыкI защIащ.
– Шым я пэр щхьэ щыфпхыкIрэ?– еупщIащ Жэмыхъуэжь нартхэм.
– Ныжэбэ зиш щыщыр зекIуэ здэтшэнукъым, Гъуд къалэ дэлъ фIыгъуэми хэкIыжащ.
Ар и фIэщ хъури, Жэмыхъуэжь и шым и пэр щикъузыкIащ:
– Ущыщынщи, фIыгъуэм сыхэбгъэкIыжынщ,– жери.
Жьы щимыгъуэтыжым, Жэмыхъуэжь и шыр зэгуэудащ.
Нэху щыри, нартхэр шэсыжащ.
– ЩIэщхъу къысщыщIащ,– яжриIащ Жэмыхъуэжь нартхэм,– Си шыр зэгуэудащ.
– Уи шыр зэгуэудамэ, Гъуд къалэ дэлъ фIыгъуэм ухэкIыжащ,– жари, нартхэр ежьащ, Жэмыхъуэжь гъуэгум къытранэри. «Хьэ къежэнщи, гъуэгум трашхыхьынщ» – арат нартхэр зэщэр.
– Ущыпсэум сэ сызепхьащ, иджы сэ узесхьэнщ,– жиIащ Жэмыхъуэжь, и шыр и дамащхьэм трилъхьэри нартхэ якIэлъежьащ, яблэкIри къалэм япэ дыхьащ, фIыгъуэу дэлъыр къыдихри къежьэжауэ нартхэ къаIущIащ.
– Нэвгъазэ, Гъуд къалэ къыдэзна щыIэкъым,– къажриIащ нартхэм.
– Дыздэгъэгуашэ,– щыжраIэм, Жэмыхъуэжь идакъым:
– Си шым и уасэ къыдэсхакъым Гъуд къалэ,– жери.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 127

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: