ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

Хьэмрий

Iэджэ щIащ абы лъандэрэ, вагъуэ Iэджи ижащ, псышхуэ Iэджи жэщIыжащ. ЦIыхухэр мэзым щIэст абы щыгъуэ. Езыхэр жэр защIэт: мэз бжэнхэр ирахужьэрти, кIэбдзкIэ къаубыдырт.
ХьэмрийкIэ еджэу зылI къахэкIри унэ ищIащ, бжэн къиубыдри бжьакъуэкIэ зэрилъафэурэ Iэм иригъэсащ.
Зэгуэрым уафэм зыкъызэщIищIэри уафэгъуагъуэ уэшхышхуэ къешхащ, Щыблэ къеуэря жылэм я Iэхъушэр зэбгрихуащ. Жылэм я Iэхъушэм и лъыхъуакIуэ ежьауэ, бгым здитым, Хьэмрий щыблэ зэуа жыг мафIэ щIэнауэ ирихьэлIащ. Хьэмрий зы пхъэдзакIэ къищтэри и унэ ихьэжащ, жыхафэм тетIысхьэри мафIэ зэщIигъэнащ.
Нэху щырэ цIыхум заужьмэ – Хьэмрий и унэр итыжкъым: яжьэ пщтыр Iэтэщ къыхэнэжар. Ежьэри лъыхъуащ – ягъуэтыжакъым. Щамыгъуэтыжым:
– Щхьэукъуэщ, мафIэм пэрыхуэри исащ,– жари къагъэзэжащ.
Къагъэзэжа щхьэкIэ, ягу загъэртэкъыми, лъыхъуакIуэ ирагъэжьащ.
Хьэмрий и лъыхъуакIуэ ежьам Iэджэ зэхикIухьащ. Ауэрэ, лIыныбжь зыбжанэ дэкIауэ, Тубэ нэсащ. Абы зыщиплъыхьри щимыгъуэтым, къыр лъагэ гуэрым я лъапэм щепсыхащ:
– Нэху щызгъэщынщ,– жери.
Нэхущым деж зыгуэр къеджэ къыфIэщIри къызэщыуащ. И нэр къызэтрихмэ, елъагъу: Хьэмрий лъахъш к!апсзкIэ къырыщхьэм епхащ, бгъэжьитI къыщхьэщысщи, и бгъэгур чэзууэ кърауIукI.
– Уэра ар, Хьэмрий? – йоупщI.– Хэт и нэлат къыптехуар?
– Сэращ,– жиIащ Хьэмрий.– Тхьэм и нэлат къыстехуащ. «МафIэр пхьащ» жери мыпхуэдэ хьэзаб къыстрилъхьащ: къырым срипхащ. Мы бгъитIри сщхьэщыкIынукъым: жэщым кIыжыр махуэм кърауIуIкIыж.
– Дэ Тхьэм дыпхуелъэIунщ, Хьэмрий. ЦIыхур къэсшэнщи, жэщи махуи дыпхуелъэIунщ.
Жылэр щызэхуэсащ къырым и лъапэм, щызэхуэсащи, щIым нэкIукIэ хэIубауэ, Тхьэм йолъэIу. Куэдрэ лъэIуащ цIыхур, ауэ Хьэмрий къырым зэрепха кIапсэр зыпычакъым. Езым, цIыхум къаздыхэплъэм, нэпс пщтырыр щIегъэкI.
Хьэмрий и нэпсыр псынэшхуэ хъуауэ бгым къыщIож ноби…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 109

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: