ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Вагъэр хужьщ, жылэр фIыцIэщ. (Тхылъ)

Уи мыIуэху зепхуэмэ

– Нарт Мэджаджэ и хьэщIэщ уихьэ хъунукъым: хьэщIагъэ къуехри укъыщригъэжьэжкIэ и пшэрыхь бэлагъкIэ къуегъауэ,–жари Мэджаджэ щыщтэ хъуащ нартхэр.
Зы щауэ мурад ищIащ:
– Мэджаджэ згъэунэхунщ,–жери.
Мэджаджэ деж нэсри, щауэм и шыр Iахащ, езыр хьэщIэщым ирашэри Iэнищэ кърахьэху къагъэхьэщIаш. ХьэщIэщым здисым пщIантIэм доплъэри – джэдыр лъакъуэ закъуэщ. Псыхьэ кIуэуэ зы бзылъхугъэ пщIантIэм докI-къыдохьэжри – и пщэм щыгъэ ищIащ.
Жэщищ-махуищкIэ хьэщIапIэ исри, щауэр тэджыжащ:
– Мэджаджэ тхьэм игъэунэ,–жери.
Шым ягъэшэсыжри ирагъэжьэжащ щауэр – бэлагъкIэ къеуаIакъым.
Гъуэгу къытехьэжауэ, щауэр егупсысыжащ:
– Згъэзэжынщи, я пшэрыхь бэлагъкIэ къыщIызамыгъэуар зэзгъэщIэнщ,–жери.
Игъэзэжри, Мэджаджэ и хьэщIэщым ихьэжащ щауэр. Аргуэру кърахащ хьэщIагъэ, Iэнищэ кърахьэху, къагъэхьэщIащ. ХьэщIэщым здисым джэдыр зэрылъакъуэ закъуэри псыхьэ дэкI-къыдыхьэж бзылъхугъэм и пщэм щыгъэ зэрищIари илъэгъуащ. Илъэгъуар гъэщIэгъуэн къыщыхъуа щхьэкIэ, псалъэ жиIакъым.
Тэджыжын щыхъум, щауэм жиIащ:
– Фи тхьэмадэм сыIувгъащIэ: хуеймэ, сэ сыкIуэнщ, хуеймэ, езыр хьэщIэщым кърырехьэ.
– Езыр кърекIуэ,–къажриэри, Мэджаджэ щауэр иригъэшащ.
Мэджаджэ и пащхьэ ихьэри, щауэм жиIащ:
– Уи хьэщIэщ хьэщIэ къихьэмэ, щебгъэжьэжкIэ пшэрыхьыр бэлагъкIэ ибогъауэ. Сэ къыщIызомыгъэуар сыт? Аращ къыщIэзгъэзэжар.
– Зи мыIуэху зезыхуэм изогъауэ,–къыжриIащ Мэджаджэ.– ХьэщIэщым Iэнищэ ирахьати, «Iэнищэ щхьэ къифхьа?» жыпIакъым, Iэнищэ зэрыпхуэмышхынур пщIэрэ пэт. «Фи джэдым зы лъакъуэ фIэкI щхьэ щIэмытрэ?» жыпIакъым, уи Iуэху хэлътэкъыми: лъакъуищ ящIэтами, ущIыщIэупщIэн щыIэкъым, ущимыджэдкIэ. «Псыхьэ щыкIуэкIэ цIыхубзым щыгъэ щхьэ зыпщIэхилъхьэрэ?» жыпIакъым, абыи уи Iуэху хэлътэкъыми: хуеймэ, чыбжьэ зыпщIэхилъхьэнщ – сыт хуиIуэху? УцIыху гъэсауэ фэ птетщ, армырамэ, уи мыIуэхум ущIэупщIэнут. Зи мыIуэху зезыхуэм и щхьэм бэлагъ къохуэ щIыжаIэр аращ. ЦIыху мыгъасэращ бэлагъкIэ зэзгъауэр. Уэ уи хьэщIэгъуэ щызэфIэкIым, «тхьэм фигъэунэ» жыпIэри уежьэжащ, уи мыIуэху зепхуакъым. Аращ си пшэрыхь бэлагъкIэ ныщIозмыгъэуар.
Щауэм игу зэгъауэ, Мэджаджэ и пщIантIэ къыдэкIыжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 105

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: