Псалъэжь: Хьэрэмыр нэбгъузкIэ маплъэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ

Тхьэщэрыпхъу и къуэмрэ и пхъумрэ

Нартхэ я Тхьэщэрыпхъу зэтIолъхуэныкъуэу щIалэрэ хъыджэбзрэ игъуэтащ. Зэдэлъхузэшыпхъур гущэ зырызым хипхэри, Тхьэщэрыпхъу псыхьэ ежьащ. Я анэр щIэкIрэ пэт, хъыджэбз цIыкIур гущэм къыхэпсэлъыкIащ:
– Си дэлъху цIыкIу, ди анэр псыхьэ ежьащ, шыпсэ къызжеIи, сытегъэу,–жери.
Ар щызэхихым, Тхьэщэрыпхъу бжэщхьэIум къыщызэтеувыIащ;.
– Тхьэр къызэуи: мы зэхэсхыр сыт щIагъуэ!
ЩIалэ цIыкIури къыхэпсэлъыкIащ гущэм:
– Си шыпхъу цIыкIу, утезгъэун хьэмэ узгъэбэмпIэн?
Тхьэщэрыпхъу и жьэр Iурыхуащ:
– Зыр згъэщIагъуэурэ нэхъ щIагъуэжыр зэхэсхаи!
Задэлъхузэшыпхъум я анэр унэм щIэкIри пщIантIэмкъыдэуващ:
– Мы тIум жаIэм седэIуэнщ,–жери.
ЩIалэ цIыкIур щхьэгъубжэм дэплъащ, гущэм здыхэлъым:
– Сыт плъагъурэ?–къеупщIащ и шыпхъу цIыкIур.
– Дыгъужьибгъу аргъуей куэпкъ бгъэдэсщи, яхуэшхыркъым,–жиIащ щIалэ цIыкIум.
– Дыгъужь шыр хъунщ,–къыпидзыжащ хъыджэбз цIыкIум.
– Шыр-мышырми, илъэсищкIэ ягъэхъуа выр ираудри яшхащ,–жиIащ щIалэ цIыкIум.
– Вы хъункъым, шкIащIэ цIыкIу хъунщ.
– ШкIащIэ-мышкIащIэми, жыг лъабжьэм щIоувэри жыгыщхьэм фIэлъ хъумбылэр ехъу.
– Жыг хъункъым, чыцэ лъагуэ цIыкIу хъунщ.
– Чыцэ лъагуэ цIыкIууи щIы: лIыр шабзэкIэ доуей.
– ЛIы хъункъым, щIалэ цIыкIу хъунщ.
– ЩIалэ цIыкIууи жыIэ: махуищкIэ иратIыха псыкъуийм йоIэбыхри псы кърех.
– Псыкъуийр чэнж хъунщ.
– Чэнжуи жыIэ, си шыпхъу цIыкIу: пэгуныр пщэдджыжьым ирадзыхмэ, и щIэм щынэсыр пщыхьэщхьэрщ.
– Махуэр махуэ кIэщI хъунщ.
– Махуэр кIэщI-мыкIэщIми, пщэдджыжьым хъуакIуэ дэкIа танэр вы хъуауэ пщыхьэщхьэм къыдохьэж,–жиIащ щIалэ цIыкIум.– Ирикъункъэ узэрызгъэбэмпIар, си шыпхъу цIыкIу?
Тхьэщэрыпхъу пщIантIэм дэкIащ, псыхьэ ежьати:
– Тхьэм фIы къытхудигъакIуэ: зэрыхъун хъуауэ къалъхуащ зэдэлъхузэшыпхъур.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!




Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 124

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: