ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: ЦIыхуp нэмысыфIэмэ, фIэлIыкI иIэщ.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Дыжьын щIыIуу зэрылъэлъ. (Гуэдз)

Тхьэгъэлэдж и мэш

Тхьэгъэлэдж и мэшыр ихщ, иIуэри хьэмым трикIутэжащ. И анэр хьэмым къытехьащ.
– Сыт ди гъавэ, сыт ди мэш?– еупщIащ Тхьэгъэлэдж.
– IэкIуэдIищэр зы пхыру, пхырищэр зы Iэтэу, Iэтищэр зы гъэсэгуу, гъэсэгуищэр зы щэджу, щэдж щий сIуащ,– жиIащ Тхьэгъэлэдж.
– Хьэнтху-хунтху жытIэми, етIанэгъэ пIалъэ пщIондэ зридгъэкъунщ,– ЖиIащ Тхьэгъэлэдж и анэм.
– АфIэкIа и мыуасэмэ, щэдж щийми дыхулIэ!– жери Тхьэгъэлэдж хьэмым телъ хур жьым хипхъэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 100

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: