Псалъэжь: Уэщыр пIэтыху, пхъэм зегъэпсэху.
ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Къуажыхь: Зэпэзэдакъэ — уэркъ унэлъащIэ. (Пхъуантэ)
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.

Тхьэгъэлэдж и мэш

Тхьэгъэлэдж и мэшыр ихщ, иIуэри хьэмым трикIутэжащ. И анэр хьэмым къытехьащ.
– Сыт ди гъавэ, сыт ди мэш?– еупщIащ Тхьэгъэлэдж.
– IэкIуэдIищэр зы пхыру, пхырищэр зы Iэтэу, Iэтищэр зы гъэсэгуу, гъэсэгуищэр зы щэджу, щэдж щий сIуащ,– жиIащ Тхьэгъэлэдж.
– Хьэнтху-хунтху жытIэми, етIанэгъэ пIалъэ пщIондэ зридгъэкъунщ,– ЖиIащ Тхьэгъэлэдж и анэм.
– АфIэкIа и мыуасэмэ, щэдж щийми дыхулIэ!– жери Тхьэгъэлэдж хьэмым телъ хур жьым хипхъэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 143

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: