Псалъэжь: ЗэгурыIуэ гущэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.

Сэтэнейрэ уанащIэмрэ

Сэтэнейрэ нартхэ я уанащIэмрэ зэрихьэлIащ.
– Сыт пхузэфIэкIрэ, Сэтэней? Сыт уи IэщIагъэ? – къеупщIащ нартхэя уанащIэр.
– Махуэм зы цей сод,–жиIащ Сэтэней.
– Армэ, сэ махуэм зы уанэ сщIынщ,–жиIащ уанащIэм.
АбыкIэ зэпихьэри, Сэтэней гуащэ дейр ибзащ, уанащIэри и Iуэху и ужь ихьащ. УанащIэр жан гуэрти, уанэр ищIри тIысыжащ. Сэтэней цейр дын имыухауэ, дыгъэ къухьэгъуэ хъуащ. Сэтэней къэгузэващ, дыгъэм худэплъейри жиIащ:
– УзэтеувыIэркъэ! Си напэр токI!
Сэтэней и хьэтыр къилъагъури, дыгъэр и пIэ ижыхьащ, Сэтэней цейр дын иухыху, и пIэ икIакъым, цейр дын иуха нэужьщ дыгъэр щыкъухьар.
Уанэр и дамащхьэм трилъхьэри, уанащIэр Сэтэней гуащэ деж кIуащ, дыгъэр щыкъухьэм:
– Укъэсхьакъэ, Сэтэней! – жери.
– Цейр уэкIурэ уэмыкIурэ сегъэплъ,–жери цейр уанащIэм щригъэтIэгъащ Сэтэней гуащэ.
– ЗэрыжаIэм ухуэдэщ, Сэтэней!–жиIащ уанащIэм, цейр игу ирихьауэ.
Дыгъэм, къухьэн и пэIуэкIэ, и пIэ йожыхьри, эаулрэ зеIэжьэ абы лъандэрэ – Сэтэней гуащэ и хьэтыркIэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 121

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: