ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: Уэ уезэшми, уиш зегъэгъэпсэху.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Уеплъмэ — гъуджэ, уеджэм —дэгу. (Мыл)

Пхъурылъхур ягъэIущ

Вэкъуэнанэ пхъурылъху къыхуалъхуати, и пхъурылъхум и Iэр иубыдри Сэтэней деж ишащ.
– Си пхъурылъхур схуэгъэIущ, си пхъурылъхур схуэущий, Сэтэней,– жриIащ Сэтэней гуащэ Вэкъуэнанэ.
– Уи пхъурылъхур псэжь пхъурылъхущ, уи пхъурылъхур щауэ сэхъуащ, уи пхъурылъхур сэ схуэгъэIущынкъым, уи пхъурылъхур сэ схуэущиивдкъым,– къыжриIащ Сэтэней.
– Си пхъурылъхур схуэзыгъэIущын, си пхъурылъхур схуэзыущиин къэзмыгъуэтауэ есшэлIэжынкъым,– жери Вэкъуэнанэ ежьащ.
Пхафэм ихьауэ, Тхьэгъэлэдж ирихьэлIащ.
– Си пхъурылъхур схуэгъэIущ, си пхъурылъхур схуэущий, Тхьэгъэлэдж,– жиIащ Вэкъуэнанэ.
– Мэшыщхьэ соIуэт, мэшыщхьэ собж,– къыжриIащ Тхьэгъэлэдж.– Уи пхъурылъхур сэ схуэгъэIущрэ, уи пхъурылъхур сэ схуэущиирэ? Мэшыщхьэ хуеймэ, мэшыщхьэ естынщ.
– Уи мэшыщхьэ убагъуэ,– жери Вэкъуэнанэ и пхъурылъхур иришэжьэжащ. КIуэурэ, Амыщ ирихьэлIащ.
– Си пхъурылъхур схуэгъэIущ, си пхъурылъхур схуэущий, Амыщ.
– ТIыбжьэ согъэш, хъушэ согъэхъу,– къыжриIащ Амыщ.– Уи пхъурылъхур сэ схуэгъэIущынкъым, уи пхъурылъхур Сэ схуэущиинкъым. Щынэ хуеймэ, щынэ естынщ.
– Уи хъушэр убагъуэ,– жери и пхъурылъхур иришэжьэжащ Вэкъуэнанэ.
Лъэпщ и кIыщым ишащ Вэкъуэнанэ и пхъурылъхур:
– Си пхъурылъхур схуэгъэIущ, си пхъурылъхур схуэущий,– жери.
Лъэпщ Вэкъуэнанэ и пхъурылъхур кIыщым щIишащ, мафIэм пэригъэлъадэри игъэплъащ, сыджым трилъхьэри хихуащ, ипсыхьыжри кIыщым къыщIишыжащ:
– Уи пхъурылъхур згъэIущащ, уи пхъурылъхур сущиящ,– жери.
И пхъурылъхум и Iэр иубыдыжри, Вэкъуэнанэ ежьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 103

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: