Псалъэжь: Узижагъуэм уфIэгъумщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Къуажыхь: Зи щхьэ гъуаплъэ, зи лъэ цIу. (Шэрхъ)
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…

Нартхэ я лIэужь

30Нартхэ я хъыбар щызэхихым, зылI ежьащ:
– Мыпхуэдизрэ зи хъыбар зэхэтхым сахыхьэнщи, зэзгъэлъагъунщ,–жери.
Нартхэ я мэшыпкъэм нэсауэ, лIыр фызитI ирихьэлIащ.
– Мы шу цIыкIур дэнэ къикIа?–ягъэщIэгъуащ фызитIым. Зыр Iэбэри, лIы цIыкIур уанэгум кърихащ, адрейм лIы дIыкIум и шыр иубыдри лIы цIыкIури шыри я унэ къахьащ.
– Фриджэгу,–жари пщIантIэм дэт щIалэ цIыкIухэм лIы цIыкIумрэ шымрэ иратащ.
ЩIалэ цIыкIухэр лIымрэ шымрэ зыбжанэрэ ириджэгуауэ, унэм зы лIыжь набгъэ исти, щIалэ дIыкIум я кIийгуо макъыр зэхихащ.
– Сыт ар? – жери щIэупщIащ лIыжьыр.
– Гъуэгум зы шу цIыкIу щрихьэлIати, уи ныситIым къахьащ,–жраIащ тхьэмадэм.– ЩIалэ цIыкIухэр ироджэгу.
– Ар хъурэ!–шхыдащ лIыжьыр.– ХьэщIэр джэгупIэ ящI хабзэ? Хэт щыщми, хьэщIэщ. Унэм къифшэ.
ЛIы цIыкIур тхьэмадэм деж ирашащ.
– Сынабгъэщи, услъагъуркъым: уцIыкIурпэж?
– ФэркIэ сыцIыкIущ, сыкъыздикIакIэ сыаслъэнщ.
– Мыр вгъэхьэщIи, футIыпщыж,–унафэ ищIащ тхьэмадэм.
ЛIы цIыкIур ягъэхьэщIэри яутIыпщыжащ. Я деж щынэсыжым, къеупщIащ:
– Плъэгъуа нарт?
– Слъэгъуащ,–жиIащ лIым,– Нартым деплъытмэ, дэ хъумпIэцIэдж дыхуэдизщ.
– Сэри сыкIуэнщи, зэзгъэлъагъунщ,–жери нэгъуэщI зыи къэшэсащ.
Нартхэ я мэшыпкъэм къэсауэ, шур фызитI ирилъэлIащ.
– Мыр зэрышу цIыкIу!–ягъэщIэгъуащ фызитIым.
Зыр Iэбащ, шур уанэгум кърихыну. Шур щIопщкIэ къыхуилъри, фызыр къыIуигъэкIуэтащ, къащIэгубжьэри фызитIри мэшыпкъэм къыхихуащ. ФызитIыр щтауэ унэм ихьэжащ:
– Зы шу цIыкIу дрихьэлIати, мафIэр къыIуролъэлъ,–жари.– И шыфэлIыфэкIэ нартщ жыпIэнкъым, къыздикIар тхьэм ищIэнщ.
– ФыкIуи, къевгъэблагъэ,–жиIащ тхьэмадэм.
КIуэри, шур кърагъэблэгъащ.
– УкъыздикIамIкIэ сыт ущилIыгъэ? – къеупщIащ тхьэмадэр хьэщIэм.
– СыкъыздикIам сэ нэхъ гуащIэмащIэ искъым,–жиIащ хьэщIэм.
– Уэ нэхъ гуащIэмащIэ зыхэмытыр гъунэгъу къытхуэхъуамэ, лIыфIыгъуэ дызэримыгъахуэурэ дызэрыухынщ,–жиIащ нарт тхьэмадэм.
Нарт тхьэмадэм и псалъэр пэж хъури, нартым я ужь адыгэр къинащ. Адыгэр нартым я лIэужьщ щIыжаIэр аращ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 155

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: