Псалъэжь: ХьэщIэр куэдрэ исIмэ, шхуэдыгъу мэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.

Нарт шумрэ щакIуэмрэ

24Зы щакIуэ Афэбг лъапэ техьауэ нарт шу ирихьэлIащ. Нартым гуу кърихуэкIырт, къригъазэ щхьэкIэ, IэщIэкIыжурэ, гуур хъупIэм илъэдэжырт.
Къыщыхуемыгъазэм, нартым гуум и бжьэр иубыдри щIым къытричащ, шыплIэм къыдидзэри Афэбг лъапэ къытекIыжащ. Ар щилъагъум, щакIуэр щтэри нартым шы кIэбдэкIэ къриуда кумбым итIысхьащ:
– СыIэщIэкIуэдэнщ, сыкъилъагъумэ,–жери.
Гуур шыплIэм къыдидзауэ хъупIэм къыздикIыжым, нарт шум кумбым ис щакIуэр къыIэщIэлъэгъуащ. Кумбым щхьэщыхьэри, щакIуэм еплъащ нартыр.
– Мыр сыт цIыху лъэпкъ, мыр зэрыцIыкIужьей, си шым и лъэмбым къищыркъым,–игъэщIэгъуащ нартым.– Пу, пу уэ Iейр! Мыр къыщытхыхьакIэ, нартхэ ди кIуэдыжыгъуэр къэсащ,–жери нарт шур ежьэжащ, щакIуэр шы лъэмбым къринэри.

Иужьрей нарт
Зы щIалэ хьэжэбажащэ ежьауэ, зылI ирихьэлIащ. ЛIым бланэ къиукIауэ зэIихырти, бгъэдыхьэн ирикуакъым. КIэлъыплъурэ, лIым бланэр зэIихащ, лыр фэм кIуэцIишыхьыжщ, и шыплIэм дилъхьэри ежьэжащ.
«Мыр здэкIуэм сеплъынщ»,–жери щIалэр лIым и ужь иуващ.
КъызэплъэкIри, щIалэм гу къылъитащ лIым. Гу къыщылъитэм, шыр къыжьэдикъуэри щIалэм къеджащ:
– Мыдэ къакIуэт, щIалэфI,–жери.
ЩIалэр лIым бгъэдэкIуэтащ.
– ЩакIуэм я хабзэщ.–ЛIым блатхьэр къыщIигъэхури гъуэгум къытрилъхьащ.
ЛIыр ежьэжащ. ЕIэбыха щхьэкIэ, щIалэм блатхьэр къыхуэIэтакъым. КъыщыхуэмыIэтым, лIым къигъэзэжри блатхьэр щIалэм и шыплIэм къыдилъхьащ.
– Хэт ухуэза жаIэмэ, хэт и цIэ исIуэнур?–еупщIащ щIалэр лIым.
– Нарт ШукIасэ сыхуэзащ яжеIэ. Нартым я ужь къинар сэращ.
Ар къыжриIэри, лIыр ежьэжащ, итIани шыр къыжьэдикъуэжри щIалэр зыбгъэдишащ.
– Сызыхуейуэ укъызихьэлIащ,–къыжриIащ нарт ШукIасэ.– Сэ зы гъэщ къысхуэнэжар: си гъащIэр сыухащ. Зы гъэ дэкIмэ, мыпхуэдэ щIыпIэм некIуалIи, сыщIэлъхьэж.
Нарт ШукIасэрэ щIалэмрэ зэбгъэдэкIыжащ. Зы гъэ дэкIри, щIалэр лIым къыхуигъэлъэгъуа щIыпIэм кIуащ, нарт ШукIасэ лIауэ ирихьэлIэри и хьэдэр абдеж щыщIилъхьэжащ.
ШукIасэ и кхъащхьэкIэ йоджэ иужьрей нартыр щыщIалъхьа Iуащхьэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 120

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: