Псалъэжь: Джэду хьэжы зыкъещI.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Мэфий, мэкIий, хьэкъугъыр къреш. (Жьапщэ)

Мэшым и нэгу щIэлъыр

Мэшым и нэгу щIэлъырТхьэгъэлэдж мэш ищIэри и унэ ихьэжащ. Зыбжанэ дигъэкIри я къуэр мэшыпкъэм игъэкIуащ:
– Мэшым еплъ,– жери.
Мэшым еплъри, щIалэм къигъэзэжащ.
– Мэшыр бэгъуащ, мэш бэв къыдэхъулIащ мы гъэм,– жиIащ щIалэм.
– Абы щыгъуэм мэшым и нэгу зыгуэр щIэлъщ,– жиIащ Тхьэгъэлэдж.
Зыбжанэ дигъэкIри, Тхьэгъэлэдж и къуэр мэш хьэсэм игъэкIуащ аргуэру.
– Ди мэшыр бэгъуащ,– жиIащ щIалэм, къигъэзэжри.– Ауэ къру хъушэ къеуэсауэ мэшыр яфыщI.
– Къру хъушэм я нэгу зыгуэр щIэлъщ,– жиIащ Тхьэгъэлэдж.
Ещанэуи игъэкIуащ Тхьэгъэлэдж и къуэр мэш хьэсэм.
– Къру хъушэр щакIуэм къиумысауэ зэтреукIэ,– жиIащ щIалэм, къигъэзэжри.
– ЩакIуэм и нэгу зыгуэр щIэлъщ,– жиIащ Тхьэгъэлэдж.
Зыбжанэ дигъэкIри, Тхьэгъэлэдж и къуэр мэш хьэсэм плъакIуэ игъэкIуащ:
– КIуэ еплъ ди мэшым,– жери.
Мэшым еплъри, щIалэм къигъэзэжащ:
– ЩакIуэм шабзэр къыIэщIэуэри зиукIыжащ,– жери.
– Мэшым и нэгу щIэлъар щIэкIащ,– жиIащ Тхьэгъэлэдж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 120

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: