ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Зи кIэр зылъэф, зи фэр зи бий. (Бажэ)

МафIэ дэп

Зы нарт гъуэгу техьауэ жэщ къытехъуэри епсыхащ, и шым уанэ трихри мафIэ ищIащ. МафIэм здыбгъэдэсым, испы шу къыбгъэдыхьэри къепсыхащ, ари мафIэм къыбгъэдэтIысхьащ.
Пури мафIэм бгъэдэсурэ, зы дэп къэлъейри испым и джанэ куэщIыр пхисыкIащ. Испым и джанэр зыщихри мафIэм пэридзащ. Нартым зыри жиIакъым.
Нэху щыри мафIэр зэщIагъэстыжащ. МафIэр зэщIагъэстыжауэ, зы дэп къэлъейри нартым и джанэ куэщIыр пхисыкIащ. Дэпым пхисыкIа джанэр зыщихри мафIэм пэридзащ нартым.
Испыр пыдыхьэшхыкIащ,
Щхьэ удыхьэшхырэ? – еупщIащ нартыр испым.
– СыщIэдыхьэшхыращ,–жиIащ испым,– ди гуащэм и лъхуэгъуэ хъуауэ унэм сыкъикIати, дэпыр къэлъейуэ щIалэ къызэралъхуамкIэ хъыбар къыщызигъащIэм, сыгуфIэри си джанэр мафIэм пэрыздзащ, гуфIапщIэ хъунщ жысIэри. Уэ щхьэ пэрыбдза уи джанэр мафIэм?
– Уэ пэрыбдзауэ слъэгъуати, сэри пэрыздзащ, испым и хабзэ хъунщ жысIэри.
– Дэпым зи хъыбар къыпхуихьар пщIэрэ?
– СщIэркъым.
– УмьщIэмэ, сэ бжесIэнщ. Дэпым уэ къыпхуихьа хъыбарыр щIагъуэкъым: гъуэгу утетыху, бийр къыфлъихьэри, фи жылэр зэрипхъуащ. Абы и хъыбарщ дэпым къыпхуихьар.
Шым зридзри, нартыр бийм лъежьащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 92

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: