Псалъэжь: Я мыхабзэ къэзыублэм и анэр щыблэм еукI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Къэплъыхъуэр

Иужьрей нарт

1Зы щIалэ хьэжэбажащэ ежьауэ, зылI ирихьэлIащ. ЛIым бланэ къиукIауэ зэIихырти, бгъэдыхьэн ирикуакъым. КIэлъыплъурэ, лIым бланэр зэIихащ, лыр фэм кIуэцIишыхьыжщ, и шыплIэм дилъхьэри ежьэжащ.
«Мыр здэкIуэм сеплъынщ»,–жери щIалэр лIым и ужь иуващ.
КъызэплъэкIри, щIалэм гу къылъитащ лIым. Гу къыщылъитэм, шыр къыжьэдикъуэри щIалэм къеджащ:
– Мыдэ къакIуэт, щIалэфI,–жери.
ЩIалэр лIым бгъэдэкIуэтащ.
– ЩакIуэм я хабзэщ.–ЛIым блатхьэр къыщIигъэхури гъуэгум къытрилъхьащ.
ЛIыр ежьэжащ. ЕIэбыха щхьэкIэ, щIалэм блатхьэр къыхуэIэтакъым. КъыщыхуэмыIэтым, лIым къигъэзэжри блатхьэр щIалэм и шыплIэм къыдилъхьащ.
– Хэт ухуэза жаIэмэ, хэт и цIэ исIуэнур?–еупщIащ щIалэр лIым.
– Нарт ШукIасэ сыхуэзащ яжеIэ. Нартым я ужь къинар сэращ.
Ар къыжриIэри, лIыр ежьэжащ, итIани шыр къыжьэдикъуэжри щIалэр зыбгъэдишащ.
– Сызыхуейуэ укъызихьэлIащ,–къыжриIащ нарт ШукIасэ.– Сэ зы гъэщ къысхуэнэжар: си гъащIэр сыухащ. Зы гъэ дэкIмэ, мыпхуэдэ щIыпIэм некIуалIи, сыщIэлъхьэж.
Нарт ШукIасэрэ щIалэмрэ зэбгъэдэкIыжащ. Зы гъэ дэкIри, щIалэр лIым къыхуигъэлъэгъуа щIыпIэм кIуащ, нарт ШукIасэ лIауэ ирихьэлIэри и хьэдэр абдеж щыщIилъхьэжащ.
ШукIасэ и кхъащхьэкIэ йоджэ иужьрей нартыр щыщIалъхьа Iуащхьэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 119

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: