Псалъэжь: Кхъуэныжь уэлбанэ хэлъхуэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: Арэфыпс, псыхэкIыкI. (Жызумей)
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.

Дыгулыпхъу и псэлъыхъухэр

Сосрыкъуэ нартхэ я Дыгулыпхъу лъыхъуащ. Сосрыкъуэ дэкIуэн идакъым Дыгулыпхъу, мыр жери къыщIэнэкIащ:

И Тхъуэжьей цIыкIур лъэбышэ мащIэщ,
Езы цIыкIур жырщи, Iэщэ хуэфIкъэ!
Нартхэ Сосрыкъуэ си псэлъыхъукъэ,
Бэрэ къыслъыхъуами, сыхуэмейкъэ!
ЛъапэкIэрыхъщ, жэмыхъуэрылъхущ,
Фызым я нэхъ псэжьым къилъхуагъэххэщ,
Нартхэ Сосрыкъуэ си псэлъыхъукъэ,
Бэрэ къыслъыхъуами, сыхуэмейкъэ!

Бэдынокъуи лъыхъуащ Дыгулыпхъу. Бэдынокъуи къыщIэнэкIащ Дыгулыпхъу, дэкIуэн идакъым:

Афэбгыщхьэ уохьэри укъыщоуэ,
ТIуащIэм дыхьэжари еблыгъуэхи!
Нартхэ Бэдынокъуэ си псэлъыхъукъэ,
Бэрэ къыслъыхъуами, сыхуэмейкъэ!
Гъуэгыгъуащэри
Бадзэуэгъуэ щакIуэр и зэдыбохьыр,
Губгъуэм уит зэпытщи, сыпхуэмейкъэ.
Нартхэ Бэдынокъуэ си псэлъыхъукъэ,
Бэрэ къыслъыхъуами, сыхуэмейкъэ!

Къанж и къуэ Щэуеи хэзэгъакъым нартхэ я Дыгулыпхъу, абыи дзы къыхуигъуэтащ:

Шы джэмыдэжьыр хым нытрехуэ,
Кхъуэ къуэлэн щийр и зы къэхугъуэщ.
Къанж и къуэ Щэуей си псэлъыхъукъэ,
Бэрэ къыслъыхъуами сыхуэмейкъэ!
И анэр нэрыбгейщи, сезэгъынкъым.

Нартхэ я гъукIэжьри къылъыхъуащ Дыгулыпхъу, къылъыхъуа щхьэкIэ дэкIуэн идакъым:

МафIэр и Iэгум къолыдыкIыр,
ЗэпэлыдыкIыр и IэщIагъэщ.
Нартхэ я гъукIэжьыр си псэлъыхъукъэ,
Бэрэ къыслъыхъуами, сыдэкIуэнкъым.

Амыщи лъыхъуащ Дыгулыпхъу. ДэкIуэн идакъым Амыщи, абы и къыщIэнэкIащ:

И бжьамиижьыр жьыуэ къегъаджэ,
И мэл гуартэшхуэр джабэм кIэрехуэ.
Нартхэ Амыщыжьыр си псэлъыхъукъэ,
Бэрэ къыслъыхъуами, сыдэкIуэнкъым.
Дыгъэр и нэкIум къревыкIыр,
И пщэм мэлхьэпIатIэр кIэрымыкI.
Нартхэ Амыщыжьыр си псэлъыхъукъэ,
Бэрэ къыслъыхъуами, сыхуэмейкъэ!

Лъэбыцэжьеи къыдихьэхыфакъым нартхэ я Дыгулыпхъу, къыщIэнакIэри къыдигъэкIыжащ ари:

ТIуащIэм дэсри си псэлъыхъукъэ,
Бэрэ укъыслъыхъу щхьэ сыпхуэмейкъэ!
Шыпсыранэ жэпкъым ухэкIуадэм,
Пхъэ вакъэ шууэ дэнэ укъисхыжын?

Арыкъщауи яхудэкIуакъым нартхэ я Дыгулыпхъу:

Цей IэфракIэ щэщIыр лъэпэд пхуримыкъу,
Уэ цей пхурикъуни хэтым езгъэджын?
Нартхэ Арыкъщауэ си псэлъыхъукъэ,
Бэрэ къыслъыхъуами, сыхуэмейкъэ!

Ехъутэныджыжьми дэкIуэн идакъым Дыгулыпхъу, абыи къыхуигъуэтащ дзы:

Афэ гъуэншэджиблыр къегъэлажьэ,
И къаугъэ лажьэм дыхэмыкIи.
Нарт Ехъутэныджыжьыр си псэлъыхъукъэ,
Бэрэ къыслъыхъуами, сыхуэмейкъэ!

Ашэмэз щIалэр къылъыхъуамэ, абы дэкIуэнут Дыгулыпхъу. Ар ириIуэкIащ Ашэмэз щIалэм:

И шы пэхушхуэр нэсэпасэщ,
Езы цIыкIур есщи, Iэщэ хуэфIкъэ!
Ашэ и къуэ щIалэм сыт и лажьэ:
Зы шу къыслъигъэхъутэм, сыдэкIуэнут.

Сосрыкъуи, Бэдынокъуи, Къанж и къуэ Щэуеи, Лъэпщи, Амыщи, Лъэбыцэжьеи, Арыкъщауи, Ехъутэныджи къащIэнэкIа пщащэр къишэн идакъым Ашэ и къуэ Ашэмэз:

ЕмыщIэхэ гуащэм уэ урипхъу кIасэщ,
Удиблым я Iкум ущагъасэщ.
Нарт щауэфIу исым уахуоусэ,
Бэрэ укъыюхуэусэми, сыпхуэмейкъэ!
Уи Iуданэ-мастэ зэкIэлъымыкIуэщ,
Уи жьэ къемыкIуэ къэнэжакъым!

Ашэмэз щIалэм къыщигъэикIэм, Дыгулыпхъу абыи къыщIэнэкIэжащ:

Тэджэлей цIыкIур дыщэ мэIущи,
ЛIыгъэкIэ зыбгъэIу щхьэкIэ, улIымыхъукъэ!
Ашэ я къуэ Ашамэзыр си псэлъыхъукъэ,
Бэрэ укъыслъыхъуми, сыпхуэмейкъэ!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Нарт Эпос, ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 170

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: