ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Хьэлэболэ былым хуэщщ.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

УздэщыIэр

ХьэщIэмрэ Щэуейрэ

Къанж и къуэ Щэуей, Нэрыбгейм и къуэ закъуэр зекIуэ щыкIуэкIэ шу гупышхуэ зыдришажьэ и хабзэт. И ежьэгъуэр къызэрысу нарт шу гупыр зэхуишэсырти мыбы хуэдэу псоми яжриIэрт:

– Гъуэгум шу закъуэ фыщыхуэзэкIэ шу закъуэщ жыфIэу фытемыгушхуэ, и гугъуи фымыщI, шу гуп фахуэзэми куэд мэхъу жыфIэу фащымышынэ.

Арати, зэгуэрым, Щэуей нарт шу гупышхуэ зэригъэпэщри еуэри зекIуэ ежьащ.

Зэ псыIуфэм Iутурэ, зэ тенджыз Iуфэм Iутурэ, зэ ауз гъуэгукIэ кIуэхэурэ мащIэрэ кIуа, куэдрэ кIуа, зы гъуэгу зэхэкIыпIэ гуэрым деж зы шу закъуэ къакIуэу щыхуэзахэщ. Шу закъуэр къэсу щыблэкIым Щэуей фIэхъус ирихри блэкIащ. Ауэ Щэуей и шу гучым щыщу шууипщIым шу закъуэр щалъагъум, «мыр тхъунщIэнщ» – жаIэри, зыкъыкIэрагъэхуащ щэхуу. Шу закъуэм кIэлъэщIыхьэхэри къагъэувыIащ.

– Фи гугъу сщIыркъым, си гугъу къэвмыщI, си гъуэгум фытекН – жиIэри къайлъэIуащ, арщхьэкIэ мыдрей нартхэм щамыгъэту, шу закъуэр яхъунщIэну еIэхэрт.

– Къибжыр сыт мыбы! ФеIи зэпкъырывуд, куэдрэ фымыгъэпсалъэу! – жаIэри, шу закъуэм еIахэщ къралъэфэхыну.

– Щывгъэт, си гугъу къэвмыщIыну сыволъэIу, сэ зыри фэсщIакъым фэ, сывутIыпщ,–елъэIуащ аргуэру шу закъуэр.

Нарт шууипщIым щамыгъэтыхэ щыхъум, зэрылъаIуэри къащыгурымыIуэм, шу закъуэм заIэщIиудри къахэлъэщыхьу щIидзащ. КъэIэбэм, тыричым, къэIэбэм тыричурэ езыхэм яшхэм трипхэжахэщ, шыхэр япэм иригъэувэжри ирихужьэжащ.

Адрей Щэуей и гупыр кIуэуэрэ загъэпсэхуну зыщIыпIэ гуэрым деж щызэхэпсыхэри зыхэплъэжым, шууипщI хуэчэмт. «Дэнэ кIуа, дауэ хъуа»– жаIэурэ псори нартхэр зэупщIыжа щхьэкIэ, зыми къыжиIэфакъым ахэр здэкIуар.

– АтIэ, ахэр зыгуэрым хуэза хъунщи, сэ абыхэм я лъыхъуакIуэ сежьэнщ, ауэ къэзмыгъэзэж хъумэ, фэри фынэкIуэж,–жиIэри, Щэуей игъэзащ.

КъыздикIа гъуэгумкIэ иунэтIри зыбжанэрэ жауэ, жыжьэу зы фIыцIагъэ къилъэгъуащ. КIэлъеIэIуэри лъэщIыхьэм, фIэхъус зрихыу блэкIа шу закъуэр арт, гупым щыщу кIуэда шууипщIри яшхэм тепхэжауэ а шу закъуэм ихурт. Щэуейр елъэдэкъэуэIуэри шум бгъурыхьэри,–ГъуэгуфIыжь апщий! – ирихащ.

– Упсэу апщий! – къэувыIащ шу закъуэр.

– Мыхэр си гъусэт, дауэ ухъу, сыткIэ къокъуэншэкIа мыхэр?

– КъызащIаи щыIэкъым,–жиIащ шу закъуэм,– ауэ фIэкIыпIэ щахуэзмыгъуэтым, мыращ зэрыхъуар.

– Ар си фIэщ мэхъу. Ахэр зыгуэркIэ уи яужь къимыхьауэ, зыгуэр къуащIэну хуемыжьауэ уэ абыхэм я гугъу зэрумыщIар, ауэ мы зэкIэ яхуэбгъэгъуну сынолъэIу. Ди япэкIэ сэ абыхэм мыхъумыщIагъэ езгъэщIэжынкъым, си хьэтыр къэлъагъуи мы зэкIэ нэутIыпщыж, хэт ищIэрэ, ди япэкIи IуэхукIэ дызэхуэзэнкIэ хъунщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 251

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: