Псалъэжь: Бзылъхугъэ пшэрыхь хущанэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Дагъэжь цIыкIу гъуанибгъущ. (Щхьэ)

УздэщыIэр

Щэуей зэрапIар

Iуащхьэмахуэ и щхьэщыгу дыдэм драхьейри абы телъ мыл зэгуэча зэхуакум сабий цIыкIур далъхьащ. СэтэнеикI абы щIыгъуу къэнащ. И къуэр Сэтэней къыхуигъанэри Къанж мыл зэхуакум къыдэкIыжауэ къыщыкIуэжым зэплъэкIыжри илъэгъуащ къалъхуагъэщIэу яхьа сабий цIынэр къэтэджауэ, « –ыш, ыш! шу!» – жиIэурэ мылым къытетIысхьа бгъэжьхэр игъащтэу.
– Мыр зы бэлыхь гуэр хъунущ. Мыр сыту гъэщIэгъуэн! Нобэ къалъхуа къудейм къэтэджауэ къекIухь, бгъэхэр егъащтэ,–жиIащ Къанж игукIэ, гуфIэури къэкIуэжащ.– Алъандэрэ симыIами икIэм къуэ хьэлэмэт сиIэ хъуащ иджы!
Iуащхьэмахуэ и щхьэщыгум, мыл зэгуэуда зэхуакум, мыл бгъуэнщIагъ Сэтэней щищIри абы щIалэ цIыкIур щIигъэгъуэлъхьащ, мыл гущэм илъу, дыгъэ къепсу мылыр тIэкIу къыщывкIэ абы къыпыж мылыпсыр анэ быдзышэ папщIэу къыжьдэткIуэн хуэдэу.
Мылыпсым анэ быдзышэ папщIэу иригъафэу, мыл гущэм щигъэжейуэ щIалэ цIыкIур Сэтэней ипIащ нэхъ ин къэхъуу нэгъуэщI шхын ишх хъуху. ИтIанэ дэ купщIэрэ губгъуэ IэщылкIэрэ игъашхэу щIидзащ. Ауэрэ щIалэ цIыкIур къыщыдэкIуэтейм шы игъэшэсу, игъэджэгуу щIидзащ. Апхуэдэурэ зыкъомрэ ипIа нэужьым, Сэтэней щIалэ цIыкIум жриIащ:
– Иджы, си щIалэ, мы мыл зэхуакум дэкIи губгъуэм ихьэ. А губгъуэм нартхэм я шыбзым ущыхуэзэнущи утесыну зыш къаши къэкIуэж.
Ар Сэтэней жиIаи-жимыIаи,–жытIэхункIэ – Къанж и къуэр Iуащхьэмахуэ и щхьэщыгум къыщилъри губгъуэм къытехутащ, нартхэм я шыбзыр губгъуэм ипхъауэ итти яхэлъадэри япэ къыIэщIыхьар къиубыдащ, тетIысхьэри Сэтэней и деж нэсыжащ напIэ-зыпIэм.
– Еуэт иджы уи шым лIы хуэдэу! – жиIащ Сэтэней.
ЩIалэр и шым щеуэм и шыр щIэцIэфтри езыр шыпхэмкIэ къыпыхуащ.
– Ухъуакъым иджыри, си щIалэ,–жиIэри Сэтэней ар къишэжащ. Аргуэру зыкъомрэ игъашхэщ, игъасэри шым игъэшэсри дишащ.
– Еуэт иджы, си щIалэ, уи шыр гъэджэгут,–жиIащ аргуэру Сэтэней.
ЩIалэр и шым щеуэм и шыр щIэцIэфтри езыр лъэныкъуэкIэ ебащ, ауэ къехуэхакъым.
– Иджыри ухъуакъым, си щIалэ,–жиIэри къыдишэжащ.
Аргуэру нэхъ къару зиIэ шхынкIэ зыкъомрэ игъашхэщ, игъасэри щIалэр игъэшэсри дишащ.
– Еуэт иджы, си щIалэ, уи шыр гъэджэгуи сегъэплъыт,–жиIащ.
ЩIалэр и шым еуэри къуэм иригъэлъащ, бгым иригъэлъащ, къелъащ нелъащ, пщIэнтIэпсыр къехуэхыу и шыр игъэджэгури Сэтэней и пащхьэм иувэжащ.
– Мис иджы лIы ухъуащ. Иджы уи анэ-адэм я деж дыкIуэжми, нартхэм уахыхьэми хъунущ,–жиIащ Сэтэней.– Ауэ нартхэ я шыбзым зэ кIуэжи шы пхуэхъун къыхэш, мыр уэ шы пхуэхъункъым.
ЩIалэ цIыкIур нахътэ къищтэри Iуащхьэмахуэ къехащ, нартхэм я шыбзым хыхьэри шы хуэхъун лъыхъуэу щIидзащ. Игу ирихьын шы имыгъуэту куэдрэ къикIухьащ. Апхуэдэурэ къыщикIухьым зы шы джэмыдэжь гуэр, и цы укъуеяхэр и фэм тегъуэжауэ, фейцей Iейуэ къыбгъэдыхьэри и щхьэ бэлацэр Щэуей и нахътэм къыфIриIуащ.
АрщхьэкIэ Щэуей идакъым.
– Уэр нэхърэ нэхъ фейцей мы шыбзым яхэткъым, уэ сэ шы усхуэхъун, уэ Iейр! – жиIащ абы.
ЩIалэр нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ щекIуэкIым а шы джэмыдэжьым къыпикIухьри аргуэру и щхьэ бэлацэр нахътэм къыфIриIуащ.
– Си яужьым щхьэ уимык!рэ? БжесIакъэсызэрыпхуэмейр! – жиIэри, лъакъуэкIэ кIуэцIыпкIэри шыжьыр аргуэру Iуихужащ. Ещанэу ар нэгъуэщI лъэныкъуэмкIэ екIуэкIащ, и нахътэр игъэпIийуэ, «дэтхэнэм пщIэхэздзэн?» – жиIэу. АбыкIи щыкIуэцIрыкIым а шы джэмыдэжьыр къыпэуври аргуэру и щхьэ бэлацэр нахътэм къыфIриIуащ.
– Е бэлыхьыр зыщыщIын, щхьэ ускIэрымыкIрэ, щхьэ укъыскIэрыхъыжьа, бжесIакъэ уэ сэ шы узэрысхуэмыхъунур! IукI, скIэрыкI! – жиIащ губжьауэ Къанж и къуэм аргуэру.
Абы дежым Джэмыдэжьыр къэпсалъэри,–Уэ лIы ухъум, сэ шы сыпхуэхъунщ, си теплъэм уемыплъу си къарур гъэунэхуи итIанэ ар къызжепIэми содэ, сэ тхьэ пхузоIуэ Iуащхьэмахуэ и цIэкIэ, зеикI сэ уэ сомыпцIыжыну, зыри зытезмыгъэкIуэну, пэжу сыпхущытыну! – жиIащ.
Шыжь фейцейр къыщыпсалъэм Къанж и къуэм игъэщIэгъуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Нарт Эпос, Щэуей

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 141

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: