ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Псым хэлъ мьвитIрэ пэт зонтIэIу.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

УздэщыIэр

Щэуей щакIуэ тхьэмадэ зэрыхъуар

ЩэуейКхъуэ ЛъакъуэхужьыжькIэ еджэу зы кхъуэ пIащэ ин, икъукIэ лъэщу, нарт хэкум щхьэрыутIыпщу итт.

Кхъуэ Лъакъуэхужьыжьыр къаукIыу яшхыну нарт щакIуэ гуп, Шужьей я тхьэмадэу мурад ящIри ещакIуэу хуежьащ. Нартхэр кхъуэ пIащэжьым куэдрэ ещэкIуауэ псыпцIэ къамылым къыщаувыхьри еуэу щыщIадзэм, кхъуэ Лъакъуэхужьыжьыр губжыц, фийри, зигъэкIэрахъуэри щакIуэхэр лъэныкъуитIу зэкIэщIихури якукIэ яфIыдэжри ежьэжащ яхуэмыукIыу.

Нартхэр кхъуэ Лъакъуэхужьыжьым иужь къиувэри, къыкIэлъыуэм къахум, къыкIэлъыуэм къахуурэ, дыгъэ къыщIэкIыгъуэм Ибгъу къыщырахужьар, пщэдджыжь уэсэпсыр темыкIыу Щхьэгуащэ кърахулIащ. Кхъуэ пIащэжьым ТIопкIэ къуэладжэр жьэдитхъури псыми яфIикIащ. Нартхэр кIэщIу кхъуэм иужь иту кIэлъыуэу; кIэлъыуэхукIи техуэу, техуэ щхьэкIэ яхуэмыукIыурэ Щхьэгуащэ кIэлъикIхэри ЩхьэгуащапщэкIэ драгъэзеяуэ нартхэм яшхэр увыIэри кхъуэ Лъакъуэхужьыжьыр яIэщIэкIащ.

Абы адкIэ яшхэм ямыхьыжу абдежым щызэхэпсыхэри тIысыгъэ щащIащ.

ИтIанэ щакIуэ тхьэмадэу Шужьейм Къанж и къуэ Щэуей ириджэри,– Уи Джэмыдэжьым шэси кхъуэ Лъакъуэхужьыжьыр тIэщIумыгъэкIыу кIэщIыхьи къытхуэукI. Сэ лIыжь сыхъури си нэр набгъэ хъуащи аращ ахъумэ, сэ ар зэрысIэщIэкIын щыIэтэкъым,– жиIэри унафэ къыхуищIащ.

Джэмыдэжьыр нэхъ мыувыIэу къызэтенат, Къанж и къуэ Щэуейри лIы хъункIэ нэхъ зыщыгугъти кхъуэ пIащэжьым щIыхьэнкIэ абы нэхъ хуагъэфэщат.

Къанж и къуэ Щэуей и шы Джэмыдэжьым къэшэсри кхъуэ Лъакъуэхужьыжьым иужь иуващ. Лъэужьым тету кIуэуэрэ Щхьэгуащэ къызэпрыкIри, Мейкъуапэ жьэгъукIэ къыдэкIри УлэкIэ иунэтIащ лъэужьым. Улэ лъэужьыр къэсриУлэ зыщиIуантIэм деж кхъуэ пIащэжьыр мэзым къыщигъуэтащ зигъэпсэхуу къуэм дэлъу.

Щэуейр хуэкIуэу щшгъагъум, кхъуэри къэтэджри къыпежьащ, къепэщIэуэну. Щэуей къэмыскIэу кхъуэм гъунэгъу зыхуищIри и шабзэмкIэ и натIэгум ихуэу еуэри абдежым щиукIащ. И натIэм техуа шабзэшэр и натIэми и пщэми пхыкIри и ныбэгумкIэ щыпхыкIыжу зэфIэту щIым триIулIащ.

Щэуей кхъуэ пIащэм и лъакъуиплIыр зэрипхри и шым кIэрыпхауэ кърихьэжьэри, Мейкъуапэ жьэгъу деж бгым къыщехыжым, Хьэджэужь бжьэпэ Пагуэ и къуэ Нарт Щауэ зиплъыхьу тетти, къаплъэри джабэм къехыж шур къилъэгъуащ.

Пагуэ и къуэ Нарт Щауэ пщIэгъуалэм тесу, хьэ джафитIыр и гъусэу къежэхри зы напIэ дэхьеигъуэм Щэуейм къыщIыхьэри и сэмэгурабгъумкIэ къыбгъурыуващ, Щэуейр нэхъыжьти ижьырабгъур къритри.

Пагуэ и къуэ Нарт Щауэ зыбгъурыува Щэуейм елъытауэ бадзэ цIыкIу хуэдэт. И пщIэгъуалэри Джэмыдэжьым елъытауэ бадзэ цIыкIу хуэдэт.

ШууитIыр зэрыкIуэ гъуэгур мывалъэт.

Пагуэ и къуэ Нарт Щауэ зытес пщIэгъуалэр мывэм щытеувэкIэ мафIэ хъуаскIэр и шы лъэгум къыщIихыу, Щэуей зытес Джэмыдэжьыр, апхуэдизкIэ хьэлъэти, теувэхукIэ и лъэгуажьэ къэгъэщIеипIэм нэс мывалъэм пхыхуурэ зэгъусэу кIуэхэрт. Шы Джэмыдэжьыр апхуэдизкIэ инти и тхьэкIумэм IэфракIэ пщыкIуз и кIыхьагът.

Ауэрэ Щхьэгуащэ щынэсым, Джэмыдэжьыр псы ефэну къэувыIащ.

Псыр къыздижымкIэ Щэуей зытес шы Джэмы-дэжьыр къыщытт, псыр зыдэжэмкIэ Пагуэ и къуэ Нарт Щауэ и пщIэгъуалэр къыщытт. ШитIыр псы ефэну къыщыхэувыIэм, шы Джэмыдэжьыр апхуэдизкIэ хуэлIати, псыкIэмкIэ къежэхари псыщхьэмкIэ дыришеижу ефэурэ зигъэнщIыхукIэ пщIэгъуалэм ирифыну зы псы ткIуэпс блигъэжакъым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 147

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: