ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Уи Iуэху гъэфIи IэфI уащыхъунщ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Уд бын ди бжыхь гъуанэ къыдоплъ. ((Шыбжий)

Щэуей къызэралъхуар (2)

Къанж мэзым къыщIиша бзылъхугъэр блэнейрэ лъхуащ. Къилъхур жьэгум дигъэтIысхьэурэ, блыри мафIэм иригъэсыжащ: «Нартхэ яхуэфащэкъым»,–жиIэурэ. Аргуэру лъхуащ Нэрыбгейр. Къилъхуар жьэгум дигъэтIысхьэри езыр щхьэщыувэжащ.

Яжьэ пщтырыр зэIищIэурэ, сабийр мафIэ дэпым ириджэгуу щилъагъум, Нэрыбгейм жиIащ:

– Мыр нартхэ лIы яхуэхъущц.

Нартхэ еджэри сабийр яритащ:

– Къэхъумэ, мыбы фигъэукIытэнкъым, мыр фпIы,–жери.

Езыр яхэкIыжащ. ЩахэкIыжым, нартхэр еупщIащ:

– Дауэ зэрытпIынур, дэнэ щытпIынур, сабийр быдзышэ хуейкъэ?

– Хуейкъым,–къажриIащ Нэрыбгейм.– Iуащхьэмахуэ дэфхи, бгитI зэхуакум дэвгъэтIысхьэ: мылыпсыр быдзышэ хуэхъунщ, бгъэм япIынущ.

Нэрыбгейм и къуэ закъуэр, Щэуей зыфIащар, Iуащхьэмахуэ драхьейри бгитI зэхуакум дагъэтIысхьащ.

Мылыпсыр и быдзышэу, Нэрыбгейм и къуэ закъуэр бгъэм япIащ, и ныбжь нэсри нартхэ къахыхьэжащ.

Къанж и къуэ Щэуей жыхуаIэжыр аращ. Нэрыбгейм и къуэ закъуэкIи еджэ хъуащ абы.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ, Нарт Эпос, Щэуей

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 135

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: