ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: Уделэмэ, пщы унэр кIуапIэ щIы.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Щэуей къызэралъхуар (2)

Къанж мэзым къыщIиша бзылъхугъэр блэнейрэ лъхуащ. Къилъхур жьэгум дигъэтIысхьэурэ, блыри мафIэм иригъэсыжащ: «Нартхэ яхуэфащэкъым»,–жиIэурэ. Аргуэру лъхуащ Нэрыбгейр. Къилъхуар жьэгум дигъэтIысхьэри езыр щхьэщыувэжащ.

Яжьэ пщтырыр зэIищIэурэ, сабийр мафIэ дэпым ириджэгуу щилъагъум, Нэрыбгейм жиIащ:

– Мыр нартхэ лIы яхуэхъущц.

Нартхэ еджэри сабийр яритащ:

– Къэхъумэ, мыбы фигъэукIытэнкъым, мыр фпIы,–жери.

Езыр яхэкIыжащ. ЩахэкIыжым, нартхэр еупщIащ:

– Дауэ зэрытпIынур, дэнэ щытпIынур, сабийр быдзышэ хуейкъэ?

– Хуейкъым,–къажриIащ Нэрыбгейм.– Iуащхьэмахуэ дэфхи, бгитI зэхуакум дэвгъэтIысхьэ: мылыпсыр быдзышэ хуэхъунщ, бгъэм япIынущ.

Нэрыбгейм и къуэ закъуэр, Щэуей зыфIащар, Iуащхьэмахуэ драхьейри бгитI зэхуакум дагъэтIысхьащ.

Мылыпсыр и быдзышэу, Нэрыбгейм и къуэ закъуэр бгъэм япIащ, и ныбжь нэсри нартхэ къахыхьэжащ.

Къанж и къуэ Щэуей жыхуаIэжыр аращ. Нэрыбгейм и къуэ закъуэкIи еджэ хъуащ абы.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ, Нарт Эпос, Щэуей

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 134

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: