ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: ПIалъэ мыщIыр жыжьэщи, пIалъэ щIар къос.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: ЦIыкIунитIэ, ятIэ хэпщ. (Ху)

Къанж фыз къызэришар (2)

Къанжрэ НэрыбгейрэКъанж щакIуэ дэкIащ. Мэзым щIыхьэри шэджагъуэ нэужь пщIондэ щэкIуауэ, зы бжэн къищэкIури пщыIэ хисащ. Бжэныр зэIихщ, дзасэм пиIури мафIэ ищIащ. МафIэм здыбгъэдэсым, лъэ макъ зэхихауэ къыщыхъуащ Къанж. Зиплъыхьа щхьэкIэ, къыIэщIэлъэгъуаIакъым. «КъысфIэщIагъэнщ»,–жери Къанж мафIэм пэрытIысхьэжащ.

Лы жьэрымэр мэзым щIэз хъуащ. ЗыпхыдэIукIри лъэ макъ зэхихауэ къыщыхъуащ аргуэру. ЗыщиIэтым, лъэ макъыр мэзым хэкIуэдэжащ: зыгуэр къызэреплъакIуэм шэч къытрихьэжакъым абы и ужькIэ.

«КъызэплъакIуэм къызбгъэдыхьэн къызикуркъым, мэзым сыхэувэнщи, лы жьэрымэм къыкIэлъыкIуэрэ къыкIэлъымыкIуэрэ зэзгъэщIэнщ»,–жери Къанж дзасэр мафIэм къыпэригъэкIуэтащ, и шыр шхуэмылакIэкIэ иубыдри мэзым хыхьащ. Жыг къуагъ къыкъуэуващи, пщыIэмкIэ къоплъэ, къодаIуэ. МащIэрэ къуэта жыг къуагъым, куэдрэ къуэта – къаплъэмэ, мэзым къыхэкIри зы бзылъхугъэ мафIэм къыбгъэдыхьауэ елъагъу.

Бзылъхугъэр щтэIэщтаблэу мафIэм къыбгъэдыхьащ, дзасэм хуеIэбыхри зы лы Iыхьэ къищтащ, щтэIэщтаблэщи, и нэр къоху, зэрымэжэлIар нэрылъагъущ.

«Дэнэ къикIа мыр?» – жери Къанж егъэщIагъуэ.

Бзылъхугъэр едзэкъэху, Къанж жыг къуагъым къыкъуэкIакъым: «Згъэщтэнкъым»,–жери.

Заулрэ зиIэжьэри, мэзым къыхэкIащ Къанж.

Бзылъхугъэр къэщтащ, мэзым хэлъэдэжын и гугъами, и пIэ икIыфакъым, и лъэр щIэхури.

– ЕмыкIу къэсхьащ,–жиIащ бзылъхугъэм, Къанж къыщыбгъэдыхьэм.

– Мэз нэщIым щхьэ ущIэт, хэт ущыщ?–еупщIащ Къанж бзылъхугъэм.

– Мэзым сыкъыщыхъуащ сэ,–ЖиIащ бзылъхугъэм.– МэзылIым срипхъущ. Мэзым пщыIэ къыхэпщIыхьауэ щыслъагъум, сытегушхуэри сыкъыббгъэдыхьащ, емыкIу сыкъомыщI. НэрыбгейкIэ къызоджэ.

Бзылъхугъэр пщыIэм къытринэри, Къанж мэзым хыхьэжащ; и щэкIуэн зэфIэкIа нэужь, Нэрыбгейр мэзым къыхишри щхьэгъусэ хуэхъуащ Къанж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 153

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: