Псалъэжь: Узэрымыса бысым умыуб.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.

Нартхэм теухуауэ

8 Сосрыкъуэ Нарт лIыхъужь нэхъыщхьэщ, лIы фIыцIэ гъущIынэкIэ йоджэ, «зи мэIуху дыщафэ, афэр зи джанэ куэщI, дыгъэр зи пыIэ щыгу» хужаIэ; лъапэкIэрыхъ-жэмыхъуэрылъху дзыр теIукIащ; Созыр и къуэ – аращ Сосрыкъуэ и цIэм хэкIыпIэ хуэхъуар.

Бэдынокъуэ

Бэдынокъуэ Нарт Бэдын и къуэщ, чынтыр зи ныкъуэкъуэп»укIэ йоджэ, «и шабзащхьэ мэзышхуэ хуэдэщ, и дамэ ижьым дыгъэр къыщопс, и дамэ сэмэгум уэсыр къыщос».
Ашэмэз Ашэмэз Нарт Ашэ и къуэщ, «ныбэм илъ щIыкIэ и адэм илъ зыщIэжар» Ашэ и къуэ Ашэмэз щIалэрщ.
1 Батэрэз Нарт Хъымыщрэ испы гуащэмрэ я къуэщ, нартхэм зэрыжаIэщи, «гуузищэу зэкIуэцIылъщ»; Батэрэз и адэм и лъыуасэр нартхэ къахуэшынакъым.
30  Насрэн ЖьакIэ  Абы щхьэкIэ нартхэм жаIэ: «Ди нарт тхьэмадэр Насрэн ЖьакIэщ, Насрэн ЖьакIэ ди дыщэ жьакIэщ, и жьакIэр уэсщи, бынжэгум нос, шым ар нэшэсмэ, шы сокум хэлъщ».
23  Тотрэш Нарт Албэч и къуэщ, дзэгъэшынэ шу закъуэкIэ йоджэ, нартаэ я бжыщхьэ дыкъуакъуэщ, мыкъутэр и бжыкIщ.
 Лъэпщ  Лъэпщ Нартхэ я гъукIэщ, Сосрыкъуэ зыпсыхьар Лъэпщщ, нартаэ гъубжэ яхуищIащ, щIым гъунэ зэримыIэр къихутащ.
32  Сэтэней гуащэ Нарт гуащэщ, Сосрыкъуэ зыпIар Сэтэнейщ; «сэ нарт шу сыпащ!»,– жеIэ езы Сэтэней.

Абыхэм нэмыщI, хъыбар куэд къадогъуэгурыкIуэ:

Уэзырмэдж, Уэзырмэс, Къанж и къуэ Щэуей, ШукIасэ, Жэмыхъуэжь, Лъэбыцэжьей, ЩэуапцIэ, Дзэгъащтэ, Мэлэчыпхъу, Дахэнагъуэ, Япэнэс сымэ.

Нарт хъыбархэмрэ пшыналъэхэмрэ ущрохьэлIэ нэгъуэщI Iэджэми я цIэ. Абыхэм ящыщщ: Шужьей, Дэбэч, Хъудымыжь, Арыкъшуужь, Джылахъстэн, Пагуэ, Гуэргуэныжь, Пэныкъуэ, Имыс, Исым, Ехъутэныджыжь, Пщымарыкъуэ, Псэтын гуащэ, Iэдииху, Дыгулыпхъу, Ахумыдэ, ЩхьэцфIыцIэ, Вэкъуэнанэ сымэ, нэгъуэщIхэри.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 1 900

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: