ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Ди нысащIэ мазащхьэщ. (Дыщэ пыIэ)

Нарт эпос

6Мы напэ кIуэцIым къыщыбгъуэтыфынущ нарт лIыхъужьхэм я сабиигъуэр, япэ зекIуэр, я щытыкIэр къэзгъэлъагъуэ нарт эпосым хыхьэ хъабархэр.
Ахэм къызэрыхэщымкIэ, нартхэр пелуанщ, сыт щыгъуи хахуэщ, щхьэмыгъазэщ, псэемыблэжщ, леймыгъэгъухэщ. Ауэ нартхэр цIыхухэм ещхькъым. Я дуней къытехьэкIэм щыщIэдзауэ я хузэфIэкIхэмрэ, лIыгъэ зэрыхьэхэмрэ бгъэщIэгъуэнущ. Ахэр я закъуэу иныжьхэм, жагъуэгъу дзэ псом йозауэ. Хэт мывэм хуэду быдэщ, хэт дунейр щIыIэ егъэхъуф, хэт псэущхьэхэм йопсалъэ, хэт нэгъуэщI зэфIэкIхэри иIэщ.
ЛIыгъэмрэ захуагъэмрэ щIобэн нартхэр сыт щыгъуи, абыи щытекIуади щыIэщ.
Нарт эпосыр ауэ къэхутакъым, тIысу къагупсысакъым. Ар тхыдэ къулей зиIэрэ гъуэгушхуэ зэпызыча адыгэ лъэпкъым къигъэщIащ.
Нарт эпосым хыхьэ хъыбархэр лIэщIыгъуэ кIыхьым къыпхахащ адыгэхэм. Абы къыхэкIыу, дауи, зэхъуэкIыныгъэ куэд игъуэтащ IуэрыIуатэм ди деж къэсыхункIэ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, тхыгъэ щымыIэм, зыр-зым жраIэжурэ къекIуэкIауращ, дэтхэнэми зыгуэр езым хъыбархэм щыхигъэхьэ щыIэу, зыгуэрхэри, апхуэдэ дыдэу, щыхигъэкIынкIи къэхъуу.
Дэ адэкIэ щыпхуэдгъэхьэзыра нарт эпосым хыхьэ хъыбархэр Iэджэми къыщыдгъуэтыжащ. Хэт нэхъ гъэкIэщIауэ еджэм, нэхъ къещтэ, хэти шэщIауэ, Iуэхугъуэхэр псори къызэрекIуэкIар екIурэ-ещхьу зригъэщIэну ифIэфIщи, дэтхэнэми и жагъуэ зэрыдмыщIын дыхэтащ.
Зы тхыгъэр тIэкIу зыщхьэщыкIыу тIо-щэ ущыхуэзэнкIэ хъунущ.
Уи пащхьэ идолъхьэ адыгэхэр зэрыгушхуэрэ дуней псом зэрыщыцIэрыкIуэ НАРТ ЭПОСЫР.

Адыгэ нарт эпосыр

Нартхэм теухуауэ

Сосрыкъуэ ↘


Сосрыкъуэ къызэралъхуар8

Сосрыкъуэ къызэралъхуар (2)
Сосрыкъуэ къызэралъхуар (3)
Сосрыкъуэ къызэралъхуар (4)
Сосрыкъуэ къызэралъхуар (5)
Сэтэней нартхэм къахь
Сосрыкъуэ и шымрэ и джатэмрэ
Сосрыкъуэ и шымрэ и джатэмрэ (2)
Сосрыкъуэ Уэзырмэдж хасэм къыхешыж
Сосрыкъуэ Уэзырмэдж хасэм къыхешыж (2)
Сосрыкъуэрэ Шужьейрэ
Сосрыкъуэрэ Шужьейрэ (2)
Санэхуафэм
Сосрыкъуэ и бжьищ
Сосрыкъуэрэ пасэреймрэ
ПхъэкIэн
Тхьэхэм я санэхубжьэр
Сосрыкъуэрэ Емынэжьрэ
Сосрыкъуэрэ Емынэжьрэ (2)
Сосрыкъуэ Нарт Хасэм япэ зэрыкIуауэ щытар
ТIощIыр — щIакъуэщ
Сосрыкъуэрэ иныжьхэмрэ
Сосрыкъуэрэ иныжьхэмрэ (2)
Сосрыкъуэ мафIэ къехь
Сосрыкъуэ мафIэ къехь (2)
Сосрыкъуэ мафIэ къехь (3)
Сосрыкъуэ мафIэ къехь (4)
Сосрыкъуэ Бэдэху къызэришар
Къахьар Сосрыкъуэ ихьыжащ
Къахьар Сосрыкъуэ ихьыжащ (2)
Къахьар Сосрыкъуэ ихьыжащ (3)
Къахьар Сосрыкъуэ ихьыжащ (4)
Сосрыкъуэрэ бгы гъуанэм ихьэжа шумрэ
Сосрыкъуэрэ Тотрэшрэ
Сосрыкъуэрэ Тотрэшрэ (2)
Щхьэр къэпхьынумэ
Сосрыкъуэ и пшыналъэ
Сосрыкъуэу си къан…
Сосрыкъуэ бжьэ къыщIыратар
Сосрыкъуэ Адииху зэрыхуэзар
ЩIым и IэфIыр
Жагъуэгъум хуэфащэр
УIэгъэ щыхъуам
УджыпIэ Iуащхьэ
Сосрыкъуэрэ Тхъуэжьейрэ я тIасхъапIэр
Сосрыкъуэ зэраукIар
Сосрыкъуэ зэраукIар (2)
Сосрыкъуэ зэраукIар (3)
Сосрыкъуэ зэраукIар (4)
Сосрыкъуэ зэраукIар (5)
Сэтэней и гъыбзэ
ЛIым и пщIыхьэпIэ
Пасэрейм я хугу

Бэдынокъуэ ↘

Ашэмэз ↘

Батэрэз ↘

Лъэпщ ↘

Уэзырмэс ↘

Мэлэчыпхъу ↘

КъуийцIыкIу ↘

Щэуей ↘

Дахэнагъуэ ↘

Дзэгъэшынэ шу закъуэ ↘

ЩIылъэр щызэпцIагъащIэм ↘


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 4 208

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: