ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

УздэщыIэр

Мэлэчыпхъурэ гъунэгъу гуащэ нысэмрэ

МэлэчыпхъуМэлэчыпхъу цIыкIурэ зы гуащэ нысэ гуэррэ зэгъунэгъуу, зэбгъэдэсу зэдэпсэурт.

Зэгуэрым гуащэ нысэм илI Шужьейрэ Мэлэчыпхъу и адэ Жагъыщэрэ зекIуэ зэдежьащ.

Мэлэчыпхъу и адэр зекIуэм къэту и анэр шыгъу тIэкIу хуей щыхъум,– Гуащэм деж кIуэи шыгъу тIэкIу къеIых,– жиIэри, и анэм Мэлэчыпхъу игъэкIуащ гуащэ нысэм и деж.

Мэлэчыпхъу зыдэкIуа гуащэ нысэм деж нарт щауэщIэ зыбжанэ щIэсхэт. Мо щIэсхэм щхьэкIэ укIытэжри гуащэм «шыгъу» жыримыIэу куэдрэ щытащ Мэлэчыпхъу. ИкIэм гуащэр къеупщIащ:

– Щхьэ укъэкIуа, узыхуейр сыт? – жиIэри.

– Нанэ IэфIыр зыгъэдыджу, дыджыр зыгъэIэфI – жиIэри сыкъигъэкIуащ,– жиIащ Мэлэчыпхъу.

– Тхьэм удих уэ Iейр. Сыт мыбы «IэфIыр зыгъэдыджу, дыджыр зыгъэIэфI» жыхуиIэр? Уэ, тхьэ, лIыншэу улъхуэнмэ,– жиIэри гуащэр Мэлэчыпхъу къешхыдащ, жыхуиIар къыгурымыIуэу Мэлэчыпхъуи къыщIэкIыжри къэкIуэжащ.

– СиIэкъым жиIэри къызитакъым,– жыриIащ и анэм.

Мэлэчыпхъу цIыкIуми и гум ирилъхьащ «лIыншэу сылъхуэну жызыIа гуащэм зыгуэр жесIэжынщ»,– жиIэри. Нэху игъэщри Мэлэчыпхъу гуащэм деж кIуащ.

– Си адэр сымаджэу къигъэзэжри ныжэбэ къэкIуэжащ. Езыр зэрысымаджэ дыдэм щхьэкIэ къэмыкIуэфу сэ сыкъигъэкIуащ мыр бжесIэжыну:

«Нартым мафIохъу къуихыжащ, мафIохъум иужькIэ,– щIэлъи хыумылъхьэу, кIыти хыумылъхьэу, хэудэни хыумыудэу, и щхьэри тумыпIэу, сэ сынэкIуэжыхукIэ, фадэ пIащIэ схуэщI» – къыбжиIэжащ.

Гуащэм ар жыриIэри кIуэжри тIысыжащ.

Гуащэр гузэващ, гупсысащ, апхуэдэу зыри химылъхьэу фадэ зэрищIынур имыщIэу.

Абы иужькIэ махуэ заули дэкIауэ нарт Шужьейр къэсыжащ Жагъыщэр и гъусэу. Мэлэчыпхъу и адэр и унэм кIуэжащ, нарт Шужьей и унэм кIуэжащ.

Шужьей къепсыхыжу и унэм зэрыщIыхьэжу гуащэр къегиящ:

– А сымыгъуэ, сыт телъыджэ а къызэпщIар?

– Сыт уэсщIар, зиунагъуэрэ? – жиIащ нарт Шужьей.

– Е хэудэн хэмылъу, е кIытэ хэмылъу, е щIэлъ хэмылъу, е и щьэ темыпIауэ – апхуэдэ фадэ пIащIэ ящIрэт! Ар щхьэ къэпIуэхуат?

– Уэ гуащэм жыпIэхэр сщIэркъым, делэ ухъуа си гугъэщ,– жиIащ нарт Шужьей.

– Тхьэ сымыщIэ, Жагъыщэ и пхъу цIыкIур къакIуэри «си адэр сымаджэу къэкIуэжати мыращ уи нартым къыпхуиIуэхуар: щIэлъи хыумылъхьэу, кIыти хыумылъхьэу, хэудэни хыумыудэу, и щхьэри тумыпIэу сэ сынэкIуэжыхукIэ, фадэ пIащIэ схуэщI къыбжиIэжащ» – жиIэри, Мэлэчыпхъу жиIахэр гуащэм и лIым хуиIуэтэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Мэлэчыпхъу, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 219

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: