ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Иримыкъу мэкъуауэ макIуэ.
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Шууищэм зы шу къахоуэ. (Гухъу)

УздэщыIэр

Мэлэчыпхъу зытраIуам къызэригъуэтыжа

Мэлэчыпхъу Мэлэчыпхъу цIыкIур хэхъуакъым. Хэмыхъуэу къэна пэтми, Iущ дыдэ, дахэ дыдэ хъуащ. Мэлэчыпхъу и дахагъэмрэ и Iущагъымрэ нартхэ я хэкум щыIуащ. Мэлэчыпхъу и хъыбар зымыщIэ нартхэ я хэкум исакъым.
Мэлэчыпхъу цIыкIур апхуэдэу нартхэ къащыхэхъуам, нартхэр абы хуэусащ:

Мэлэчыпхъу цIыкIур пщащэ дахэщ,
И щхьэц лъэныкъуэри дыщэплъщ,
И щхьэц лъэныкъуэри дыщэхущ,
ТхьэIухудхэми ящыщ зыщ.
Къанжэм и фIыцIэр и фIыцIэщ,
И нэ фIыцIитIырщи пIащэщ;
Къанжэм и хужьыр и хужьщ,
И нэкIу цIыкIуитIыр дыхьэрэнщ.
ПцIащхъуэ кIафэри и набдзэщ,
Зэхэдзами я нэхъ дахэщ.
Псэлъэну хуежьэмэ, мэбзэрабзэ,
Къуалэбзууэ уэрэд жеIэ.
Нэм къихьри ихьри и теплъэщ,
ПлъакIуэ зыхуащIми я уасэщ.

* * *
ЗекIуэ щыкIуэкIэ къыхадзэу,
Санэхуафэхэм щыжаIэу,
Нартхэр пщащэм щыхуэусэм,
И дэхагъымрэ и Iущагъымрэ
ЩIыпIэ псоми щынагъэсым,
Мэзри, бгыри, къуэри, псыри
А хъыбарым зэпеупщIри
Унэджокъуэм и дежи нос.
Мэлэчыпхъур пщащэ дэгъуэу
Унэджокъуэм щызэхихым,
Нарт шу гуп кърешажьэри
Мэлэчыпхъу цIыкIу и лъыхъуакIуэ
Нарт Унэджокъуэри къожьэ.
Мэлэчыпхъу цIыкIур махуэ гуэрым
Унэ хъумэу къыданэри,
Адэ-анэр я гъунэгъум
УэршэракIуэ кIуахэт тIури.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4

Зыхыхьэр: Мэлэчыпхъу, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 205

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: