Псалъэжь: ЛIыкIуэ яукIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Къуажыхь: ХьэщIэм ядэшхэ, шхалъэм дэпкIэж. (Бжэмышх)
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.

Мэлэчыпхъу и лIым къызэрыригъэкIыжа

НасыпыфIэу, зэрылъытэу, зэгурыIуэрэ зэдэIуэжу Мэлэчыпхъурэ Унэджокъуэмрэ зэдэпсэурт. И лIым и гумрэ и псэмрэ дыхьэу Мэлэчыпхъур унэгуащэ нэс хъуат.
Мэлэчыпхъум дагъуэ хуимыгъуэтурэ илъэс пIалъэр къыщысым, и адэр щылIэм къыжриIэжа псалъищым Унэджокъуэр егупсыс хъуащ.
– Гугъу сехьми илъэс и унэщIэ схуэщIынт, хьэхуу къасщтэми вы къуэлэнищэкIи сывэфынт, ауэ Мэлэчыпхъур зи щхьэгъусэфIагъ дауэ изгъэкIыжын? – жиIэри куэдрэ гупсысащ, нэщхъеящ, арщхьэкIэ Мэлэчыпхъур щIригъэкIыжын щхьэусыгъуэ игъуэтакъым, дагъуэ гуэри хушцIыфакъым.
Мэлэчыпхъу хуэдэ щхьэгъусэ фIэкIуэдыну Унэджокъуэм дежкIэ хьэлъэ пэтми, иригъэкIын и жагъуэу щытми, нартым и дежкIэ и адэм жриIа тхьэрыIуафэр нэхъыщхьэти, Мэлэчыпхъур иримыгъэкIыжу мыхъун хъуащ.
– Сэ уэ сыт хуэдизу фIыуэ услъагъуми, зыгуэркIи губгъэн пхузимыIэу щыт пэтми, уэрэ сэрэ дызэрызэдэпсэун хуей пIалъэр икIащ. Абы фIэкIа уэрэ сэрэ дызэдэпсэу хъужынукъыми, уи нэ къыфIэну мы унагъуэм илъыр зыдихи икIыж,– жиIащ Унэджокъуэм, Мэлэчыпхъур зэрыригъэкIыжыр и гум къыщIитхъыурэ.
– ФIыщ, уэ жыпIэр си дежкIэ унафэщи сэ сикIыжынщ, си нэ къыфIэнэри исхынщ, ауэ апхуэдизу фIыуэ сыкъэплъагъуу щытар пэжмэ сэри зыгуэркIэ сынолъэIужынущи къысхуэщIэ,– елъэIуащ Мэлэчыпхъу и лIым.
– ЖыIэ, сэ сыхьэзырщ уи лъэIур пхуэсщIэну.
– СикIыжыным и пэкIэ хуит сыщI, нарт щауэгъуу уиIэхэр псори фызэхэсу зэ закъуэ фезгъэфэжыну, фызгъэшхэжыну, фызэхэзгъэплъэжыну. НэгъуэщI мыхъуми ар уи щауэгъухэм ягум сэркIэ IэфIу къинэжын хуэдэу.
– Захуэщ,– жиIащ Унэджокъуэм. Мэлэчыпхъу фадэ, шхын куэду ищIащ, Унэджокъуэми и щауэгъухэр псори зэхуишэсащ.
– Сэ си лIым сырегъэкIыжри, сыныволъэIу, си хьэтыркIэ, гукъинэу фефэу, фешхэу, фыгушыIэу мы зэм фызэхэсыжыну,– жиIэри, Мэлэчыпхъу Iэнэр ину къиухуащ, шхыныр куэду къытрилъхьащ, мэрэмэжьей гуащIэр къытригъэувэри щауэгъу зэхуефэр ину зэIуихащ.
– Бысымыр фымыгъэнэщхъейуэ евгъафэ, евгъашхэ! Сэ сыригъэкIыжми сэ схуэдэ куэдыкIейщ, игъуэтыжынщ щхьэгъусэ,– жиIэурэ, Мэлэчыпхъу и лIым и щауэгъухэм бжьэ ирыригъэтурэ Унэджокъуэр чэф ищIащ.
Зы жэщрэ зы махуэкIэ зэхэсауэ хьэщIэхэр щызэбгрыкIыжым, чэф зиIэ Унэджокъуэр IэфIу жеящ.
Мэлэчыпхъу гур зэщIищIэщ, пIэ щабэ ирилъхьэри и лIыр абы хигъэгъуэлъхьащ, езыр гублащхьэм дэтIысхьэжри и дыщым кIуэжыну гъуэгу теувэжащ.
Гъуэгум и зэхуэдитIыр къакIуауэ, нэхуи къатещхьауэ Унэджокъуэр къызэщыуащ. Къаплъэри Мэлэчыпхъур гублащхьэм дэсу, гур игъакIуэу, езыр пIэм хэлърэ гум илъыжу гъуэгу тетхэу илъэгъуащ.
– Сыт гъэщIэгъуэн, дэнэ дыздэкIуэр? – жиIэри, Унэджокъуэр и фызым еупщIащ, зыри къыгурымыIуэу.
– Сыт щхьэкIэ? Пщыгъупщэжа? Уэ сэ сыкъибгъэкIыжауэ ди унэ сокIуэж,– жиIащ Мэлэчыпхъу.
– Сэ уэ узэризгъэкIыжар сощIэж, ауэ сэ сымыщIэжыр уэ иджы сыздэпшэрщ,– жиIащ Унэджокъуэм.
– УмыщIэжым, уэзгъэщIэжынщ: сэ уэ сыщыбдэкIуэм щыъуэ уэзухылIауэ щытащ, сыкъибгъэкIыж хъужыкъуэм, си нэ къыфIэнэу зы уи унагъуэм къисхыну. Иджы сыкъогъэкI ыжри СИ нэ къыфIэнэр уэращи уисхауэ си дыщым узошэ,– жиIэри, Мэлэчыпхъу жэуап иритащ и лIым.
– УэзухылIар пэжщ, сызэрыпшэри дэгъуэт сэ сфIэфIу уэ уизгъэкIыжам, ауэ сэ ущIизгъэкIыжыр Iуэхугъуищ хуэзгъэзэщIэну си адэм тхьэ хуэсIуати сымыгъэпцIын щхьэкIэщ, армыхъумэ дагъуэ пхуэсщIу аркъым,– жиIащ Унэджокъуэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Мэлэчыпхъу, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 269

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: