ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: ЗымыщIэм щIакIэ и Iусщ.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

УздэщыIэр

Мэлэчыпхъу цIыкIур нарт щауэхэм зэрадэгушыIа

МэлэчыпхъуМэлэчыпхъу цIыкIур нарт Унэджокъуэм имыша щхьэкIэ Iущ дыдэ, дахэ дыдэ хъуащ. Езыр цIыкIу дыдэ щхьэкIэ, лъагъугъуафIэу, IэщIэгъэшхуэ иIэу пщащэ зэкIэлъыкIуэ щыхъум, нарт щауэхэм Мэлэчыпхъу дахьэхыну къыхузэпещэ хъуащ. Мэлэчыпхъу и псэлъыхъун дэнэ къэна, зэрагъэлъагъун, епсэлъылIэн къудей нэхъ мыхъуми нарт щауэхэр щIыпIэ псомкIи къикIыурэ къыхуэкIуэрт, ягъэпсэлъэну, гъэщIэгъуэн гуэр жырагъэIэну.

Нарт щауэщIэ куэд къыщIэупщIаи, къепсэлъылIаи, хузэблэкIаи, ауэ Мэлэчыпхъу и гур зы нарт щауи дихъэхыфакъым.

Псом хуэмыдэжу нарт щауитI Мэлэчыпхъу дахьэхыну зэныкъуэкъуу иужь къитащ.

Нарт щауэщIитIым язу хэт къыхихми зэрагъэщIэну щIопщ Iэпэпс зэрыдзэн зырыз къыратащ. Хэт и щIопщ Iэпэпсыр зэридзэми абыкIэ Мэлэчыпхъу зэгуакIуэр къащIэну.

 

– Мыр уэгум къикIа данащхъуэщ,

Гурымыщхъуэуи Iэдакъэщ,

Нартым и Iэпэпсщ,

ЩIасэм и Iэужьщ,

УзэгуакIуэм хузэфIэщIэ.

 

Мэлэчыпхъу къырата щIопщ Iэпэпсыр игу ирихьакъым. Нарт щауитIми и гур дахьэхыртэкъыми зыпигъэкIыну мыпхуэдэ жэуап яритащ:

 

– Щамыщхъийм къыщырабзэу

Къан хъыджэбзым къыхуахьар

Уэгум къикIа данащхъуэкъым,

Гурымыщхъуэуи Iэдакъэкъым,

Нартым и Iэпэпскъым,

ЩIасэм и Iэужьщ,–

 

яжыриIэри я щIопщ Iэпэпс зырызыр яритыжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6

Зыхыхьэр: Мэлэчыпхъу, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 357

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: