ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Анэм и удыныр узкъым.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

УздэщыIэр

ЩIым гъунэ иIэкъым

«ЩIым и гъунэм сынэмысауэ къэзгъэзэнкъым»,– жери Лъэпщ гъуэгу техьащ, гъущI вакъэрэ гъущI башрэ ищIри.

Къуиблрэ псиблэ зэпиупщIауэ, гъуэгущхьибл щызэхэкIым деж Тхьэгуащэм щрихьэлIащ.

– Дэнэ укIуэрэ? – къеупщIащ Тхьэгуащэр.

– ЩIым и гъунэм сокIуэ,– жиIащ Лъэпщ.

– ЩIым гъунэ иIэкъым, гъэзэж,– къыжриIащ Тхьэгуащэм.

– ЩIым и гъунэм сынэмысауэ згъэзэжынукъым,– идакъым Лъэпщ.

Тхьэгуащэм блэкIри гъуэгу техьэжащ. Гъуэгу тетурэ, гъущI вакъэр лэжьащ, гъущI башми зы IэмыщIэ из фIэкI къыхэнэжакъым. Абы нэсауэ:

– ЩIым гъунэ иIэкъым,– жери къигъэзэжащ.

Къигъэзэжауэ къыздэкIуэжам, Лъэпщ Тхьэгуащэм кърихьэлIэжащ.

– Унэса щIым и гъунэм?– къеупщIащ Тхьэгуащэр.

– Сынэсакъым,– жиIащ Лъэпщ.– ЩIым гъунэ зэримыIэр зэзгъэщIащ.

– НэгъуэщIи сыт зэбгъэщIа?

– ЦIыхум и фэр гъущIым нэхърэ зэрынэхъ быдэр зэзгъэщIащ.

– Абы щхьэкIэ ущIежьэн щыIакъым,– къыжриIащ Тхьэгуащэм.– Нартхэ фыпагэщ, фыерыщщ – абы фытекIуэдэжынущ. Зы сабий быдзафэ узотри здэхь, къан фщIыи, къыфхуэхъумэ, щIэныгъэрэ IэщIагъэрэ къыфхилъхьэнщ.

Сабийр къихьри, Лъэпщ нартхэ къахыхьэжащ. Гущэм хэлъурэ и бзэр къыщиутIыпщым, уафэм дэплъейри, сабийм жиIащ:

– Мо Шыхулъагъуэр флъагъурэ?

– Долъагъу,– жаIащ нартхэм.

– ЗекIуэ фыщежьэкIэ абы фригъуазэмэ, фыгъуэщэнукъым,– къажриIащ сабийм, гущэм къыхэпсэлъыкIри.

– Мыр зы емынэ хъунущ, дыхуэвгъэсакъ,– жари, сабийм фызибл ирагъэувэлIащ, фызиблым быдз ирагъафэурэ и зекIуэгъуэ хъуауэ, нэху щыгъуэти, фызхэм къеупщIащ:

– Вагъуэзэшиблым загъэза? – жери.

– Загъэзащ,– жаIащ фызхэм, уафэм дэплъейри.

– Нэху щащ абы щыгъуэ,– жери сабийр къызэфIэтIысхьащ, нэхущым щхьэукъуа фызхэр игъэбэлэрыгъри пщIантIэм дэкIащ.

ПщIантIэм дэкIри сабийр кIуэдащ, нартхэр лъыхъуа щхьэкIэ ягъуэтыжакъым. Щамыгъуэтыжым, Лъэпщ деж чэнджэщакIуэ кIуащ:

– Сыт къыджепIэн? Сыт ди Iэмал? – жари.

– Зы Iэмали фиIэкъым,– къажриIащ Лъэпщ.– Игъуэ нэсрэ къигъэзэжмэ, фи насыпщ. Къимыгъэзэжмэ, фи мыгъуагъэщ: фи кIуэдыжыгъуэр къэсауэ арщи, фымыбэлэрыгъ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 175

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: