ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

УздэщыIэр

Нартхэ я гъубжэ

ЛъэпщНартхэ мэш ящIэмэ, къызэрахыжын яIэтэкъым, мэшым и ныкъуэр къафыщIыжмэ, и ныкъуэр яфIыхэкIуадэрт. Лъэпщ, гупсысэщ-гупсысэри, къыхуэгупсыса щыIэкъым.

– Тхьэгъэлэдж зыгуэр къытхуигупсысынщ,– жари Тхьэгъэлэдж деж чэнджэщакIуэ кIуащ нартхэр.

– Ар си акъыл зыхэмылъщ,– къажриIащ Тхьэгъэлэдж.– Уэрсэрыжь къафшэ. Уэрсэрыжь дечэнджэщынщ.

Уэрсэрыжь ирагъэджащ.

– Мэшыр къызэрытхынкIэ дыночэнджэщынущ,– жари.

Уэрсэрыжь къакIуэри бжэщхьэIум къыщебакъуэм лъэпэрэпащ.

– Тхьэгъэлэдж и унэ сыщIоджагуэ,– жиIащ Уэрсэрыжь щылъэпэрапэм.

Зы жьэхъу яхэсти, Уэрсэрыжь къыщIэнэкIащ:

– УщIэджагуэркъым, ущIоджалэ.

Ар и щхьэм иригъажэри, Уэрсэрыжь яхэкIыжащ– бжэщхьэIум къыщхьэдэхакъым.

– И ужь фиуви, фыкIэлъыкIуэ: Уэрсэрыжь щхьэхуэлсалъэщ, Iуэрбжэрщ, и ужь фызэритыр зыкъевмыгъащIэ, фыкIэщIэдэIухь,– жари Уэрсэрыжь и ужь щIалэ ираутIыпщхьащ.

Уэрсэрыжь и щхьэ хуэпсэлъэжурэ мэкIуэж:

– Сыт хэлъ абы, нарт делэхэ: адакъэкIэ хуэдэ къэгъэш, къазшырыдзэ хуэдэ дэшхыкIи – аракъэ мэш къызэрыпхынур…

Уэрсэрыжь и ужь ита щIалэр нартхэ къахыхьэжащ.

– Сыт зэхэпха?– еупщIащ щIалэм.

– «Сыт хэлъ? – жиIащ, абы. АдакъэкIэ хуэдэ къэгъэш, къазшырыдзэ хуэдэ дэшхыкIи – аракъэ мэш къызэрыпхынур».

Лъэпщ и кIыщым кIуащ нартхэр:

– Жэз тхьэмпэр адакъэкIэ хуэдэ къэгъэш, къазшырыдзэ хуэдэ дэшхыкIи, къыдэт,– жари.

Лъэпщ жэз тхьэмпэр адакъэкIэ хуэдэ игъэшащ, къазшырыдзэ хуэдэ дишхыкIри нартхэ къаритащ. Абы ирихэ хъуащ нартхэр, гъубжэ фIащри.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Лъэпщ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 153

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: