ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Хеирыбгэм и къэрэш езым хуегъэзэжыр.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: БлапцIэ къарэ, къарэ убыд. (Аркъэн)

УздэщыIэр

Лъэпщрэ Хъудымыжьрэ

Лъэпщрэ Хъудымыжьрэ нартхэ я гъукIэт. Лъэпщ и кIыщыр зы бжьэпэ тетт, Хъудымыжь и кIыщыр нэгъуэщI бжьэпэ тетти, гъукIэн хъумэ, уадэр зэхуадзурэ арат зэрыгъукIэр.

Зэгуэрым Лъэпщ уадэр къуэм къызэпридзакъым.

– СыкIуэнщи, сыплъэнщ,–жери Хъудымыжь къуэм зэпрыкIащ, кIыщым щIыхьэмэ– лIы гуп йофэ-йошхэри щызэхэсщ кIыщым.

Гуп махуэбжьэ къратри, Хъудымыжь ягъэтIысащ, жэщищ-махуищкIэ къагъэхьэщIэри:

– Иджы ууджын? – къыжраIащ.

– Сыуджынт,–жиIащ Хъудымыжь,– сыпсынщIэIуэщи, си дамащхьэм хьэлъэ гуэр темылъмэ, жьым срихьэжьэнкIэ мэхъу.

– Сыт тетлъхьэн уи дамащхьэм?

– Тефлъхьэнур къэсащ,–жиIащ Хъудымыжь, кIыщым къыщIэплъри.

Вий щIэщIауэ, пхъэIэщэ къыIухьащ кIыщыбжэм. Хъудымыжь кIыщым щIэкIри пхъэIэщэжьымрэ выщхьэтесымрэ яжряIащ:

– Выр кIыщым щIэфхуэ.

Вийр кIыщыи щIахуащ, пхъэIэщэм зэрыщIэщIауэ. КIыщыбжэр иридзылIэжри, Хъудымыжь кIыщыр къричащ, кIыщыр и дамащхьэм тригъэувэри жэщибл-махуиблкIэ уджащ. УджынкIэ ирикъуа нэужь, кIыщыр хисэжри кIыщыбжэр Iуихыжащ, жэщибл-махуиблкIэ иудыныщIа лIы гупым яхэплъэри:

– ДяпэкIи сыпэвгъэплъэн уадэм? – яжриIащ.

ЛIы гупым зыкъащIэжыху, уадэр и кIэпкъым диIури Хъудымыжь къуэм зэпрыкIыжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Лъэпщ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 136

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: