Псалъэжь: Фадэ зэхэдзэрэ удын зэхэдзэрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: КIэн-кIэну зэрыс, Арысейм кърах. (Лъахъш)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Лъэпщрэ Уэрсэрыжьрэ

Нартхэм я мэшыр мэбагъуэ,

Нартхэр гъубжэншэу зэхэсщ,

Нартхэр мэщхьэкIуэ, мэш бэвыр

Хыжьыжу губгъуэм йокIуадэ.

Мэш зэрахынум и теплъэр

Сыт ямыщIами къахуэщIэкъым,

Нартхэр мэхасэри зэхэтщ,

Лъэпщи я пащхьэм къыщытщ.

ЛIыжьхэр чэнджэщкIэ зэхохьэ,

ЩIалэхэр зэпоныкъуакъуэ,

ЩIалэхэр зэгуоу-зэдауэщ,

Дауэ ямыщIми къахуэщIэкъым

Мэш къызэрахыну Iэмал.

Псори зэхэплъэжщ, зэплъыжри

КиIащ зыгуэрым: –Мы къуажэм

Дэс псом нэхъыжьу яхэтыр

Ди Уэрсэрыжьщ, фыкъеджэ.

Гуп зэрохьэжьэ зэпеуэу

Уэрсэрыжь цIыкIур къашэну,

КъэмыкIуэфыкъуэм, къахьыну.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4

Зыхыхьэр: Лъэпщ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 244

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: