ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: Къуаргърэ пэт, и шырым «хужь цIыкIукIэ» йоджэ.
ГушыIэ: Сыт хуэдиз сымыщIа иджыри сымыщIэныр сыт хуэдиз
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

УздэщыIэр

Лъэпщрэ Уэрсэрыжьрэ

Нартхэм я мэшыр мэбагъуэ,

Нартхэр гъубжэншэу зэхэсщ,

Нартхэр мэщхьэкIуэ, мэш бэвыр

Хыжьыжу губгъуэм йокIуадэ.

Мэш зэрахынум и теплъэр

Сыт ямыщIами къахуэщIэкъым,

Нартхэр мэхасэри зэхэтщ,

Лъэпщи я пащхьэм къыщытщ.

ЛIыжьхэр чэнджэщкIэ зэхохьэ,

ЩIалэхэр зэпоныкъуакъуэ,

ЩIалэхэр зэгуоу-зэдауэщ,

Дауэ ямыщIми къахуэщIэкъым

Мэш къызэрахыну Iэмал.

Псори зэхэплъэжщ, зэплъыжри

КиIащ зыгуэрым: –Мы къуажэм

Дэс псом нэхъыжьу яхэтыр

Ди Уэрсэрыжьщ, фыкъеджэ.

Гуп зэрохьэжьэ зэпеуэу

Уэрсэрыжь цIыкIур къашэну,

КъэмыкIуэфыкъуэм, къахьыну.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4

Зыхыхьэр: Лъэпщ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 238

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: