ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: ПцIыупсыр я фIэщ мыхъуурэ, и унэр мафIэм исащ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Бгырыпхыбгъуэ, лIыбгъуэ кIэщI. (Чей)

УздэщыIэр

Лъэпщрэ Дэбэчрэ

Нартхэ я гъукIэу Дэбэч

Зэпимыгъэчу кIыщ щIэтщ,

Абрэмывэр и сыджщ,

ГъущI зыс джафэр и выгущ.

Iэдэуадэншэщ Дэбэч.

ХьэмкIутIей башыр и шэдыбжьыкъущ,

Бланафэ къуакIэ мафIэм хущIопщэ,

Пщэдджыжь пшэплъыр и жьэгущ,

Банэ гъупцIари и фIамыщIщ,

ГъущI зэфIэгъащIэщ Дэбэч.

Къуэдзэншэ гъукIщ Дэбэч,

Жьыщхьэр зи махуэщ Дэбэч.

Нартхэм къуэдзаплъэу щахыхьэм

Къызэхиплъыхьри къахилъэгъуакъым,

КъызэпикIухьри къахихутакъым

КъарукIэ гъущIым пэхъун,

Къыпэхъуу кIыщым щIэтын.

Арти, Дэбэчыр щхьэ закъуэт,

Гум и ныкъуакъуэр и хьэщIэт,

IЦIыр игъэсысу ар лъащэрт,

ЩIэпщэм, и мафIэр лыгъэдзт.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7

Зыхыхьэр: Лъэпщ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 387

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: