ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Бланэ лу игу къэкIамэ, къуэладжэ щыщакIуэ.
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Къуажэр зыгъапцIэ, пцIым кърихьэкI. (КIыгуугу)

УздэщыIэр

Лъэпщ Iэдэ зэрищIар

ЛъэпщЛъэпщ и тепщэр лIа нэужькIэ,

ГъукIэ закъуэу хэкум ист:

Лъэпщ и сыджыр абрэмывэт,

Лъэпщ и уадэр и IэштIымырт.

КIыщым блэкIыу Сэтэней

Дэплъри Лъэпщыр къилъэгъуащ:

Лъэпщ Iэ пцIанэкIэ гъущI плъыр

Дей чыцIынэу игъэшырт.

IэштIымкIэ еуэрти иупIэщIт,

ИшэщIыжти мафIэм хиIурт.

Сэтэней бэрэ гупсысэщ,

Сэтэней игу куэди къэкIщ.

Сэтэней Лъэпщыр фIэпсэкIуэдт,

Сэтэней быдэу игу хилъхьащ

Лъэпщ зыгуэркIэ ещхьэпэну.

Сэтэней кIуэжри пхъэ тыкъырым

Зы уадащхьэ къыхихащ,

Зей пхъэдзакIэм къыхищIыкIри

Уадэм кIыуэ фIилъхьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5

Зыхыхьэр: Лъэпщ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 380

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: