Псалъэжь: Ямыгъэпсалъэ яукIыркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)

УздэщыIэр

Лъэпщ Iэдэ зэрищIар

ЛъэпщЛъэпщ и тепщэр лIа нэужькIэ,

ГъукIэ закъуэу хэкум ист:

Лъэпщ и сыджыр абрэмывэт,

Лъэпщ и уадэр и IэштIымырт.

КIыщым блэкIыу Сэтэней

Дэплъри Лъэпщыр къилъэгъуащ:

Лъэпщ Iэ пцIанэкIэ гъущI плъыр

Дей чыцIынэу игъэшырт.

IэштIымкIэ еуэрти иупIэщIт,

ИшэщIыжти мафIэм хиIурт.

Сэтэней бэрэ гупсысэщ,

Сэтэней игу куэди къэкIщ.

Сэтэней Лъэпщыр фIэпсэкIуэдт,

Сэтэней быдэу игу хилъхьащ

Лъэпщ зыгуэркIэ ещхьэпэну.

Сэтэней кIуэжри пхъэ тыкъырым

Зы уадащхьэ къыхихащ,

Зей пхъэдзакIэм къыхищIыкIри

Уадэм кIыуэ фIилъхьэжащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5

Зыхыхьэр: Лъэпщ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 385

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: