ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: УдзыщIэм нэсмэ, шыжь бэгур къохъуж.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Махуэм лы гулъэ, жэщым гунэщI. (Вакъэ)

УздэщыIэр

Лъэпщ и къуэмрэ Тхьэгъэлэджрэ

Лъэпщ и къуэр гъуэгу тетауэ шууэ къыздэкIуэжым, Тхьэгъэлэдж вэуэ кърихьэлIащ. ЩIалэр епсыхакъым, гъуэгуми текIакъым, шыр къыжьэдикъуэри уанэгум здисым:

– Бов апщий! – жиIащ.

Тхьэгъэлэдж жэуапи къритакъым, и щхьэ къиIэтри къеплъа фIэкI.

– ЛIыжь дэгу хъунщ,– жери Лъэпщ и къуэр, Тхьэгъэлэдж вэуэ вапIэм къринэри, къежьэжащ, унэм къэсыжри и адэм лIыжьым и гугъу хуищIащ.

– ФIэхъус есхати, жэуап къызитыжакъым, и жагъуэ зэрысщIар сщIэркъым,– жиIащ щIалэм.

– Тхьэгъэлэдж и ныбжьым унэсмэ, пщIэнщ,– къыжриIащ и адэм.– Тхьэгъэлэдж нэгъуэщI хабзэщ кIэлъызехьэн хуейр. Уэр-уэру уи акъыл абы нэсмэ, уи насыпщ, нэмысрэ – узущийкIэ мыхьэнэ иIэкъым.

IЦIалэр куэдрэ егупсысащ и адэм къыжриIам. Зы гъэ дэкIауэ, гъуэгу здытетым, Лъэпщ и къуэр Тхьэгъэлэдж гуэрым ирихьэлIащ: мавэри хэтщ.

Лъэпщ и къуэр епсыхащ, шыр илъахъэри гъуэгунапщIэ удзым хиутIыпщхьащ, езым и цей къуащIэ диупщIэщ, и Iэщхьэ дрихьейри вапIэм хыхьащ, Тхьэгъэлэдж бгъэдыхьэри:

– Уэ зыгъэпсэху, тхьэмадэ, узэрешар солъагъу, сэ сывэнщ,– жриIащ.

Тхьэгъэлэдж вапIэм къыхигъэкIри, Лъэпщ и къуэм пхъэIэщэкIыр иубыдащ, пшапэр зэхэуэхуи выр щIитIыкIакъым.

Пшапэр зэхэуауэ вапIэм къыхэ.кIыжа нэужь, Тхьэгъэлэдж Лъэпщ и къуэм и Iэр къиубыдащ:

– Укъэзылъхуам ухуэфащэщ! – жери.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Лъэпщ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 176

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: