ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
Псалъэжь: ТхьэмыщкIитI зэгъусэмэ, бей хуэдэу мэпсэу.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: КIуэ пэтми, бжьиз зымыкIу. (Гущэ)

УздэщыIэр

КъуийцIыкIу иныжьым зэрыхуэлэжьа

КъуийцIыкIуКъуийцIыкIу къуэш нэхъыжьитI иIэу зэшищу зэхэст. Хуэмыкъулайуэ псэухэрт, бжэнищ яIэти нэхъыжьым зы бжэныр япэ иригъэувэри ежьэжащ. КIуэмэ, кIуэуэрэ зы иныжь домбей къуэхужьитIкIэ вэуэ ирихьэлIащ.
– Бов апщи, иныжь! – жиIэри бгъэдыхьащ.
– Упсэу апщи, цIыкIужьей,– жиIащ иныжьым.
– Сызыгъэлэжьэн щыIэу пIэрэ,– жиIащ цIыкIужьей.
– Сэ узгъэлэжьэнщ. Уасэр мыращ: кIыгуугур къэджэхункIэ улэжьэнщ. ЖысIэр псори укъэмыгубжьу пщIэмэ, зыв уэстынщи узутIыпщыжынщ, укъэгубжьрэ, уи щIыбым фэлъырищ къыдэсхынщи узутIыпщыжынщ. Сэ сыкъэгубжьрэ, выр уэстынщ,– жиIащ иныжьым.
– Хъунщ, сыбгуроIуэ,– жиIащ цIыкIужьей.
– Мэ, уэ пхъэIэщэкIыр убыди вэ, сэ уи бжэныжьыр схужынщи сыкIуэжынщ. Пщыхьэщхьэ пщIондэ вэи пщыхьэщхьэ къуэхужьитIым уныздашэжым нэкIуэж,– жиIэри, иныжьым бжэныр ихури кIуэжащ.
ЦIыкIужьей махуэм жэщ пщIондэ ващ. Пщыхьэщхьэм къуэхужьитIыр гум щIищIэжри езыри гублащхьэм дэсу, дзапэ уэрэд тIэкIуи жиIэу къуэхужьитIым зыдашэжым кIуэжащ. Иныжьым ипщIантIэм дыхьэжри витIыр щIигъэхури щIыхьащ иныжьым деж. Иныжьым цIыкIужьейм и бжэныр игъэвауэ къыпихыжу ирихьэлIащ.
– Мыпхъэу, мымывэу, мыятIэу тетIысхьэпIэ къэщIи къэтIыс,– жиIэри, иныжьыр Iэнэм пэрытIысхьащ. ЦIыкIужьей мыпхъэу, мымывэу, мыятIэу тетIысхьэпIэ къилъыхъуэхукIэ, иныжьым бжэныр шхын иухащ.
– Сыту бжэн IэфIыт мыр, нэхъыбэIуэ къэпхун хуеящ, шхэгъуэ къэсыхукIэ зы бжэн тшхын хуэдэу,– жиIащ иныжьым.
– Си бжэнра пшхар, иныжь цIапIэжь? – жери къэгубжьащ цIыкIужьей.
– Укъэгубжьрэ абы фIэкIа хэмылъу? – жиIащ иныжьым.
– Сыт укъэгубжьрэ жыхуэпIэр, си бжэныр пшхауэ! – цIыкIужьей кIиящ.
– Укъэмыгубжьыну жысIатэкъэ,– жиIэри иныжьым, цIыкIужьейм и щIыбым фэлъырищ къыдихри къиутIыпщыжащ.
Нэхъыжьым и плIэр къыдэшауэ къыщыкIуэжым, курытым и фызыр плъэри жиIащ:
– Уэ щыс, нэхъыжь хуэмыхь къехьри къокIуэж.
Курыт гуэрым и бжэныжьыр япэм иригъэувэри ежьащ. Иныжь гуэрыр вэуэ хэтти хуэлэжьэну Iуувэри нэхъыжьым кърищIа дыдэр кърищIэри къиутIыпщыжауэ къыщыкIуэжым нэхъыщIэ КъуийцIыкIум и фызыр плъэри жиIащ:
– Курыт хуэмыхь къехьри къокIуэж, уэ щыс. Арыхэти, КъуийцIыкIуи бжэн закъуэ къэнар япэ иригъэувэри дэкIащ. Шуэуэрэ иныжь гуэрыр домбей къуэхужьитIымкIэ вэуэ хэту ирихьэлIащ.
– Бов апщи, иныжь,– жиIащ КъуийцIыкIу.
– Упсэу апщи, КъуийцIыкIу, еблагъэ,– жиIащ иныжьми.
– Сызыгъэлэжьэн щыIэу пIэрэ? – жиIащ КъуийцIыкIу.
– Сэ узгъэлэжьэнщ, и уасэри мыращ:кIыгуугур къэджэхукIэ укъысхуэлэжьэнщ, укъэмыгубжьу улажьэмэ, зыв уэстынщи узутIыпщыжынщ, укъэгубжьмэ, уи тхыцIэм фэлъырищ,къыдэсхынщи узутIыпщыжынщ. Сэ сыкъэгубжьрэ, выр уэстынщ,– жиIащ иныжьым.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3

Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 257

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: