Псалъэжь: ПцIыупс и кIапсэ кIыхьщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Ди хъурей лыгъуапцIэщ. (Къэб)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

КъуийцIыкIу иныжьым зэрыхуэлэжьа (2, КъуийцIыкIурэ лIы сырыхумрэ)

Зы лIыжь и лIэгъуэр къыщысым, къуищ иIэти, игъэтI ысри уэсят къахуищIыжащ.
– МылъкуфI къыфхузогъанэ, къыфхуэзгъанэр фхузехьэнукъым,– къажриIащ и къуищым.– Апхуэдэщхьэ ффIэткъым. Си мылъкур фшхыжынурэ, къулейсыз фызэтехъуэнущ. Ныбэм фрихужьэнщи, лIыщIакIуэ фежьэнщ. ЛIыщIакIуэ фежьэмэ, лIы сырыху деж фемыкIуалIэ: фыщIегъуэжынщ.
Апхуэдэ уэсят и къуищым къахуигъанэри, лIыжьыр дунейм ехыжащ.
Я адэм и мылъкур щIэх дыдэ къаIэщIэухащ зэшищым: зэрашхын фIэкI, зэрызэрахьэнрэ зэрызэрагъэзэхуэнрэ пылъакъым. Зыри къащыхуэмынэжым, зэшищым я нэхъыжьыр лIыщIакIуэ ежьащ. ЗигъэлIыщIэн лъыхъуэурэ, лIы сырыху ирихьэлIащ.
– Сэ узгъэлIыщIэнщ,– къыжриIащ лIы сырыхум.– Зы выгъашхэ сиIэщи, схуэбгъэшхэнщ. Гъатхэр къихьэрэ кIыгуугур къаджэмэ, ар зэхудипIалъэщи, апщIондэху схуэбгъашхэмэ, жэм зэщIэс уэстышц. Мыри зэдгъэухылIэ: сэ усхуэлIыщIэху, укъэтэмакъкIэщIрэ угубжьмэ, уи щIыбым фэлъырищ дэсхынущ, сэ сыгубжьрэ – си щIыбми фэлъырищ дозгъэхынщ.
– Хъунщ,– жери щIалэр еувэлIащ, и адэм и уэсятыр игу къэкIыжакъым, ныбэм ирихужьати.
– Хъунумэ, выгъашхэр бом щIэтщ, дэхуи, гъэхъуакIуэ,– къыжриIащ лIы сырыхум.
Выгъашхэр дихуащ лIыщIэм. ХъупIэм щихьэм, выгъашхэр цIыври IэщIэкIащ. Пщыхьэщхьэ хъуауэ, щIалэр къыдыхьэжащ:
– ПсэхэлIэ хъун выгъашхэр сIэщIэкIащ,– жери.– Нобэ лъандэм солъыхъуэри згъуэтыркъым. Хьэм яушхыж уи выгъашхэр!
– Ыхьы, угубжьа!– жиIащ лIы сырыхум, и щIыбым фэлъырищ дихри лIыщIэр кърихужьэжащ,
Зэшищым я курытыр ежьащ итIанэ. ЛIы сырыхум ирихьэлIащ ари. Выгъашхэм щигъэгубжьым, абы и щIыбми фэлъырищ дихащ лIы сырыхум.
Зэшищым я нэхъыщIэр КъуийцIыкIути, абыи ежьэн мурад ищIащ.
– Уемьижьэ,– къыжраIащ и шынэхъыжьитIым.– «Уежьэми, лIы сырыхум зромыгъэхьэлIэ.
– Сэри сысырыхущ, дызэгурыIуэнщ,– жери КьуийцIыкIу лIыщIакIуэ ежьащ. ЛIы сырыхум щрихьэлIэм, къыжриIащ:
– Сэ выгъашхэр гъатхэ щIондэ схуэбгъэшхэнщ. Гъатхэр къихьэрэ кIыгуугур джэмэ, зэхудипIалъэщи, си выгъашхэр апщIондэху схуэбгъэхъумэ, жэм зэщIэс уэстынщ. Мыри зэдгъэухылIэ: выгъашхэм укъигъэтэмакъкIэщIрэ угубжьэмэ, уи щIыбым фэлъырищ дэсхынущ, сэ сыгубжьрэ – ар дыдэр къызэпщIэнщ.
Ар зэраухылIэри, КъуийцIыкIу лIы сырыхум деж еувэлIащ. Выгъашхэм и хьэлым щыгъуазэти, цIыхур зэгъэжа нэужь, зы бжэгъу къищтэри, КъуийцIыкIу бом щIыхьащ, выгъашхэр ирипхри нэху щыху бом щIиубэрэжьыхьащ. Нэху щыри, выгъашхэр хъупIэм ихуащ КъуийцIыкIу. ЦIывын дэнэ къэна, и лъэр зэблихыфакъым выгъашхэм. Пщыхьэщхьэм кърихулIэжащ, бом щIигъэхьэжри ирипхащ, бжэгъу цIынэр трикъутэху, бом щIиубэрэжьыхьащ выгъашхэр.
Выгъашхэр зэрыткIум гу лъитащ лIы сырыхум, арщхьэкIэ, губжь хъунутэкъыми, зы псалъэ жиIакъым.
Жэщ къэс бом щIиубэрэжьыхьурэ, выгъашхэм кIэ иритащ КъуийцIыкIу: псэхэлIэ хъуащ.
– Выгъашхэр псэхэлIэ хъуащ,– жери лIы сырыхум деж кIуащ КъуийцIыкIу.
– Уанэ мыгъуэр тезылъхьэн, сыбгъэунэхъуащ! – жиIащ лIы сырыхум.
– « Ыхьы! Угубжьа?– лIы сырыхум екIуэтэлIащ. КъуийцIыкIу.
– Сыгубжьакъым, зэпыту укIуэ выгъашхэр,– жери лIы сырыхум щIилъэфыжащ.
– Иджы сыт сщIэнур? – жиIащ КъуийцIыкIу.
– ПщIантIэм дэт, уи пщэ къыдалъхьэIамэ, щIэ: кIыгуугур джэху зэхудипIалъэщ.
ПщIантIэм дэувауэ, и пщэ къыдалъхьэр ещIэ КъуийцIыкIу. Абы тетурэ, лIы сырыхум хьэщIэ къыхуэкIуащ.
– Мэл укI,– и пщэ далъхьащ КъуийцIыкIу.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: КъуийцIыкIу, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 185

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: