ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Нэмысыр лъэIукIэ къахьыркъым.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Ди гуэн цIыкIу лы изщ. (Iэпхъуалъэ)

УздэщыIэр

УзрихьэлIэнур пщIэнукъым (Уэзырмэдж и хъыбар)

ЩIалитI гъусэ сщIыри, зекIуэ дежьэгъащ. Щыми ди щIалэгъуэт, зэдмыкунрэ дызытемыгушхуэнрэ щыIэтэкъым. Заулрэ дызекIуэри, къытпэщIэхуаи дызрихьэлIаи щымыIэу, жылэ гуэр дыблэкIын хуей хъуащ. Жылэм дыщыблэкIым, ужьгъэ макъ зэхэтхащ. Ужьгъэ макъыр къызыдэIукI пщIантIэм гъунэгъу зыхуэтщIащ. ПщIантIэм дыдэплъэмэ – зы бзылъхугъэ мэужьгъэри пщIантIэкум итщ.
– Бзылъхугъэр дывгъэхь,–яжесIащ си гъуситIым.– Тхьэм къыдитащ.
– Ар Iуэху!–жаIащ си гъусэ щIалитIым.– Уэ шым бгъэдэт, дэ бзылъхугъэр пщIантIэм къыдэтхынщ.
ЩIIалитIыр пщIантIэм дыхьащ, шыр къысхуагъанэри.
Заул дэкIащ – щIалитIым къагъэзэжыркъым.
– Зыгуэр къащымыщIамэ, алъандэм къыдэкIыжынт,–жысIэри пщIантIэм сыдыхьащ. Узижэгъуэнщ пщIантIэм дэслъэгъуар:си гъуситIыр аркъэнкIэ пхауэ щылъщ, бзылъхугъэр, зыри къэмыхъуа хуэдэ, мэужьгъэ.
– Сыт къэхъуар? – соупщI щIалитIым.
– Къэхъуар плъагъуркъэ? – къыдэплъеящ щIалитIыр.–Мыр дубыдынщ щыжытIэм, къэIэбэри езым диубыдащ, дипхри дигъэукIуриижауэ дыщылъщ. Ужьгъэн иухмэ, ди унафэр ищIыну хъунщ. АпщIондэху къытхуэпщIэфынуIамэ, къытхуэщIэ.
– Мы щIалитIым лей епхащ,–жесIащ бзылъхугъэм, сыбгъэдэкIуатэри.– КъэутIыпщыж.
– ЩIалитIым щхьэ уакъыщхьэщыжрэ? Уэри урагъусэ? – къызэплъащ бзылъхугъэр.
– Срагъусэщ,–щыжысIэм, къапхъуэри сиубыдащ, сызэкIуэцIипхэри щIалитIым сабгъуригъэукIуриящ.
Мэл нэхъей дипхауэ дыщылъщ щыри, езыр къытщхьэщытщи, мэужьгъэ, къыдэплъыркъым, къыдэупщIыркъым, диIуэхуи зэрихуэркъым.
«Сыт ди Iэмал? – жысIащ сигукIэ.– Ди напэр текIащ, дауэ дыIэщIэкIа хъуну мыбы?»
– Ди шыпхъу,–жысIащ,– дыутIыпщыж. ДыбутIыпщыжмэ, дыгъуэгурыкIуэщи, ди гъуэгу дытехьэжынщ.
– ДыгъуэгурыкIуэщ жыфIа? – къыдэплъащ бзылъхугъэр.
– ДыгъуэгурыкIуэщ.
– Сэ фызекIуэлI си гугъати. ФыщыгъуэгурыкIуэкIэфызутIыпщыжынщ,–жери бзылъхугъэм дитIэтэжащ, куэбжэр Iуихри пщIантIэм дыкъыдиутIыпщыкIыжащ.
Апхуэдэ гуэрщ узрихьэлIэнур пщIэнукъым щIыжаIэр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Дзэгъэшынэ шу закъуэ, Нарт Эпос

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 107

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: