ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Къуаншэу ущысми, захуэу псалъэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Зи щхьэр матэ, зи кIэр топ. (Аслъэн)

УздэщыIэр

УзрихьэлIэнур пщIэнукъым (Уэзырмэдж и хъыбар)

ЩIалитI гъусэ сщIыри, зекIуэ дежьэгъащ. Щыми ди щIалэгъуэт, зэдмыкунрэ дызытемыгушхуэнрэ щыIэтэкъым. Заулрэ дызекIуэри, къытпэщIэхуаи дызрихьэлIаи щымыIэу, жылэ гуэр дыблэкIын хуей хъуащ. Жылэм дыщыблэкIым, ужьгъэ макъ зэхэтхащ. Ужьгъэ макъыр къызыдэIукI пщIантIэм гъунэгъу зыхуэтщIащ. ПщIантIэм дыдэплъэмэ – зы бзылъхугъэ мэужьгъэри пщIантIэкум итщ.
– Бзылъхугъэр дывгъэхь,–яжесIащ си гъуситIым.– Тхьэм къыдитащ.
– Ар Iуэху!–жаIащ си гъусэ щIалитIым.– Уэ шым бгъэдэт, дэ бзылъхугъэр пщIантIэм къыдэтхынщ.
ЩIIалитIыр пщIантIэм дыхьащ, шыр къысхуагъанэри.
Заул дэкIащ – щIалитIым къагъэзэжыркъым.
– Зыгуэр къащымыщIамэ, алъандэм къыдэкIыжынт,–жысIэри пщIантIэм сыдыхьащ. Узижэгъуэнщ пщIантIэм дэслъэгъуар:си гъуситIыр аркъэнкIэ пхауэ щылъщ, бзылъхугъэр, зыри къэмыхъуа хуэдэ, мэужьгъэ.
– Сыт къэхъуар? – соупщI щIалитIым.
– Къэхъуар плъагъуркъэ? – къыдэплъеящ щIалитIыр.–Мыр дубыдынщ щыжытIэм, къэIэбэри езым диубыдащ, дипхри дигъэукIуриижауэ дыщылъщ. Ужьгъэн иухмэ, ди унафэр ищIыну хъунщ. АпщIондэху къытхуэпщIэфынуIамэ, къытхуэщIэ.
– Мы щIалитIым лей епхащ,–жесIащ бзылъхугъэм, сыбгъэдэкIуатэри.– КъэутIыпщыж.
– ЩIалитIым щхьэ уакъыщхьэщыжрэ? Уэри урагъусэ? – къызэплъащ бзылъхугъэр.
– Срагъусэщ,–щыжысIэм, къапхъуэри сиубыдащ, сызэкIуэцIипхэри щIалитIым сабгъуригъэукIуриящ.
Мэл нэхъей дипхауэ дыщылъщ щыри, езыр къытщхьэщытщи, мэужьгъэ, къыдэплъыркъым, къыдэупщIыркъым, диIуэхуи зэрихуэркъым.
«Сыт ди Iэмал? – жысIащ сигукIэ.– Ди напэр текIащ, дауэ дыIэщIэкIа хъуну мыбы?»
– Ди шыпхъу,–жысIащ,– дыутIыпщыж. ДыбутIыпщыжмэ, дыгъуэгурыкIуэщи, ди гъуэгу дытехьэжынщ.
– ДыгъуэгурыкIуэщ жыфIа? – къыдэплъащ бзылъхугъэр.
– ДыгъуэгурыкIуэщ.
– Сэ фызекIуэлI си гугъати. ФыщыгъуэгурыкIуэкIэфызутIыпщыжынщ,–жери бзылъхугъэм дитIэтэжащ, куэбжэр Iуихри пщIантIэм дыкъыдиутIыпщыкIыжащ.
Апхуэдэ гуэрщ узрихьэлIэнур пщIэнукъым щIыжаIэр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 106

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: