ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: НитIыр зэхуэмыдэмэ, мэплъэщхъу.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: НэкIущхьэплъ-плъыжьыбзэ. (Шыбжий)

Уэзырмэдж и пщIэгъуалэ

Зы лIыжь иш шыбзым хэтти, хэкIри кIуэдащ. Шыбзыхъуэр куэдрэ лъыхъуащ лIыжьым и шым – игъуэтакъым. Щимыгъуэтым, лIыжьым деж кIуащ:
– Уи шыр згъэкIуэдащ, нэгъуэщ! уэстынщ,–жери.
– Си насып хэлъамэ, кIуэдынтэкъым,–къыжриIащ лIыжьым.– УщIэгузэвэн щыIэкъым.
Зыбжанэ дэкIауэ, лIыжьым и шыр къыдыхьэжащ, зы шыщIэ бгъурыту: шыр лъхуауэ арат. ШыщIэр шым я лей зэрыхъунур нэрылъагъут. Жылэр къыщIэупщIэ хъуащ шыщIэм:
– Къыдэщэ,–жари.
ШыщIэр ищэн идакъым лIыжьым:
– Зыхуэфащэм естынущ,–жери.
ШыщIэр зыхуигъэфэщэн къыкъуэмыкIыурэ, зыбжанэ дэкIащ. Уэзырмэдж и цIэ къыщыIум, шыщIэр Уэзырмэдж хуишэн мурад ищIащ лIыжьым. Шэсри ежьащ, шыщIэр здришажьэри. ЩIэупщIэурэ, Уэзырмэдж деж нэсащ. Уэзырмэдж къыпежьэри, лIыжьыр хьэщIэщым иришащ.
Жэщищ-махуищкIэ хьэщIапIэ иса нэужь, лIыжьым жиIащ:
– ШыщIэр пхуэзгъэфащэри къыпхуэсшащ, шы пхуэхъун си гугъэщ.
Уэзырмэдж и нэхъыжьхэм ечэнджэщащ:
– Сыт хуэсщIэж хъун шыщIэр къысхуэзыша лIыжьым?
Нэхъыжьхэм къыжраIащ:
– Iэщ епт хъунщ.
ХьэщIэм деж ихьэжри, Уэзырмэдж жиIащ:
– Уэ къысхуэпщIам хуэдэ къысхуэзыщIа срихьэлIакъым, зыгуэр пхуэзмыщIэжауэ уезгъэжьэжынукъым: Iэщ си куэдщ – узыхуейм хуэдиз къыпысхунщ.
– Себгъэжьэжынщ,–къыжриIащ лIыжьым, – си шым уанэ схутелъхьэж. ШыщIэр схъуэжын щхьэкIэкъым къыщIыпхуэсшар: уи фIыцIэ зэхэсхати, хуэфащэщ жысIэри къыпхуэсшащ. Сэ шыкIэ сщIэжын щыIэкъым: си ныбжь нэсри сытIысыжащ. Iэщи сыхуэныкъуэкъым. ШыщIэр шы пхуэхъумэ, сызыхуейр аращ.
Ар жери, лIыжьыр ежьэжащ. ШыщIэр игъуэ нэсри, Уэзырмэдж и пщIэгъуалэкIэ еджэ хъуащ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 119

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: